Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD140
Tytuł

Projekt ustawy o obligacjach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest:
- wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych;
- zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu, poprzez rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości oraz poprawienie czytelności ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada w szczególności:
- rozszerzenie podmiotowego zakresu obowiązywania ustawy poprzez przyznanie zdolności emisyjnej podmiotom zagranicznym oraz spółkom celowym, tworzonym specjalnie w celu emisji dłużnych instrumentów finansowych;
- umożliwienie emisji obligacji podporządkowanych i obligacji wieczystych;
- wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.08.2014
do góry