Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD281
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 do 30 czerwca 2014 r. i podjęła prace nad zmianą rozporządzenia nr 800/2008 wydłużającą okres jego obowiązywania. Zmiany te umożliwią państwom członkowskim dłuższe niż pierwotnie zakładano udzielanie pomocy publicznej na „starych” zasadach, przy czym niezbędne są stosowne zmiany prawa krajowego, w tym rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, które w § 6 ust. 1 pkt 3 stanowi, że w województwie mazowieckim w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%. Zmiana tego przepisu jest konieczna, aby w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. ww. przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie z Funduszu Strefowego na realizację nowej inwestycji w Warszawie lub województwie mazowieckim. Zmiana jest spójna z procedowaną przez UOKiK nowelizacją rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana przepisu § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia określającego maksymalną intensywność pomocy udzielanej w strefach ma obszarze województwa mazowieckiego polegająca na wydłużeniu okresu obowiązywania intensywności w wysokości 30% do 30 czerwca 2014 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.12.2013
do góry