Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD91
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem prac nad projektem jest usunięcie prawnych barier rozwoju listów zastawnych w Polsce, w perspektywie zmieniających się wymogów płynnościowych w Unii Europejskiej i na świecie. Listy zastawne jako papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa powinny zwiększyć udział pokrycia finansowego aktualnych i przyszłych kredytów długookresowych, który w porównaniu do innych krajów UE jest niewspółmiernie niski. Zmiany w tym zakresie będą miały bezpośrednie przełożenie na sferę realną gospodarki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt, w zakresie zmiany ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, będzie zawierał przede wszystkim przepisy regulujące mechanizm zabezpieczający roszczenia wierzycieli (tworzenie szczególnych rezerw), w tym związanych z ewentualnym ogłoszeniem upadłości banku hipotecznego. Przepisy te będą miały swoje odzwierciedlenie w procedurze stosowanej w ramach ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, określając zasady zaspokajania wierzycieli z listów zastawnych. W zakresie zmian prawno-podatkowych przewiduje się zniesienie podatku dochodowego nakładanego na odsetki płacone inwestorom zagranicznym. Kolejna zmiana w tej materii przewiduje umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych) tworzonych na kredyty nabyte, a nie jak dotychczas, tylko na rzecz kredytów udzielonych przez banki hipoteczne. Takie rozwiązanie pozwoli wykorzystać potencjał skumulowany w ramach kredytów udzielonych przez banki uniwersalne nieuprawnione do emisji listów zastawnych oraz niepowiązanych kapitałowo z żadnym bankiem hipotecznym. Ponadto projekt będzie uwzględniał również zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, usprawniające funkcjonowanie informatycznych systemów obsługujących dokonywanie wpisów w księgach wieczystych. Projekt będzie przewidywał ponadto modyfikację aktualnych limitów inwestycyjnych obowiązujących instytucje finansowe, w celu zwiększenia możliwości inwestowania w listy zastawne inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.08.2014
do góry