Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC111
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Od 2014 r.  w wyniku wygaśnięcia przyznanej Polsce derogacji dotyczącej stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów doszłoby do zróżnicowania podatkowego między samochodami osobowymi a pojazdami, które nie są samochodami osobowymi, ale funkcjonalnie są niemal identyczne jak samochody osobowe i mogą być wykorzystywane zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i na cele prywatne. W związku z powyższym zachodzi potrzeba kompleksowego uregulowania tych kwestii.
Z uwagi na wątpliwości Komisji odnośnie zgodności z przepisami prawa unijnego stosowanego w Polsce zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy używanych samochodów osobowych i innych pojazdów objętych częściowym prawem do odliczenia podatku planuje się likwidację ww. zwolnienia (zawartego w akcie wykonawczym)  i wprowadzenie nowych regulacji mających zastosowanie przy sprzedaży tych  pojazdów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie jednolitych zasad dotyczących odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, paliw oraz innych wydatków eksploatacyjnych do tych pojazdów. Wprowadzenie przejściowych rozwiązań zmniejszających skutki budżetowe wynikające z implementacji decyzji derogacyjnej. Zmiany dostosowawcze w ustawach o podatkach dochodowych.Wprowadzenie systemu korekt w przypadku sprzedaży samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych z ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.01.2014
do góry