Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD89
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowa propozycja legislacyjna ma na celu:
1. deregulację działalności biur usług płatniczych (dalej – BUP), poprzez zmianę modelu nadzorczego nad działalnością tych podmiotów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców prowadzących BUP;
2. uregulowanie sposobu numerowania niebankowych dostawców usług płatniczych będących uczestnikami systemu płatności oraz sposobu nadawania numerów rachunkom płatniczym przez nich prowadzonym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Koncepcja deregulacji działalności BUP zakłada m.in.:
- ograniczenie nadzoru nad BUP do minimalnego zakresu wymaganego dyrektywą o usługach płatniczych ( PSD);
- zmniejszenie kosztów nadzoru nad działalnością BUP (wprowadzenie niskiej stawki zryczałtowanej);
- utrzymanie obowiązku uzyskania przez BUP wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz obowiązku sprawozdawania o wartości i ilości transakcji;
- utrzymanie zobowiązania BUP do przestrzegania przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- zniesienie obowiązku posiadania umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu informowania klientów przez BUP o fakcie zawarcia (lub braku) takiej umowy.
2. Propozycja regulacji sposobu numerowania dostawców i rachunków płatniczych zakłada:
- zobowiązanie dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze i będących uczestnikami systemów płatności do nadawania ich rachunkom unikatowych identyfikatorów;
- upoważnienie NBP do nadawania niebankowym dostawcom numerów rozliczeniowych;
- uregulowanie szczegółowego sposobu nadawania ww. numerów, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry