Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIC13
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dalej „dyrektywa NEC”) ma na celu wsparcie państw członkowskich w osiągnięciu poprawy jakości powietrza, która zniweluje negatywne skutki i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dyrektywa ta ustanowiła zobowiązania państw członkowskich w zakresie redukcji emisji antropogenicznych zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), amoniaku (NH3) i pyłu drobnego (PM2,5), a także zawiera m.in. wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP).
Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów, które obejmują lata od roku 2020 do roku 2029 i od roku 2030. Zobowiązania redukcyjne ustala się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005 r. Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla SO2 o 59% i 70%, dla NOx o 30% i 39%, dla NMLZO o 25% i 26%, dla NH3 o 1% i 17% oraz dla PM2,5 o 16% i 58%.
Zgodnie z art. 6 dyrektywy NEC każde państwo członkowskie powinno przyjąć i wdrożyć krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza, który ma zapewnić wykonywanie przez państwa ich zobowiązań w zakresie redukcji emisji, a także skutecznie przyczynić się do realizacji celów dotyczących jakości powietrza. Program ten ma być okresowo aktualizowany. Dokument ten ma skoordynować działania państw członkowskich w zakresie redukcji emisji wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do rolnictwa, przemysłu czy transportu. Państwa członkowskie mają za zadanie zapewnić aktywne i systematyczne podawanie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikowanie na ogólnie dostępnej stronie internetowej, krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i ich wszystkich aktualizacji.
Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza powinien zostać opracowany w oparciu o, między innymi, wiedzę na temat prognozowanych zmian sytuacji emisyjnej, co pozwoli na optymalne dostosowanie opracowywanych w programie środków i strategii związanych z redukcją emisji.
Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz wszelkie jego istotne aktualizacje, powinny być poddawane konsultacjom publicznym oraz konsultacjom z właściwymi organami na wszystkich poziomach. Konsultacje te powinny być prowadzone w czasie, gdy możliwe są wszystkie warianty dotyczące strategii i środków.
Dyrektywa NEC określa minimalne wymagania dotyczące treści krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza zawarte w załączniku nr III część 1.
Ponadto dyrektywa NEC dała Komisji Europejskiej uprawnienia do przyjęcia wytycznych dotyczących opracowywania i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Ponadto zgodnie z jej przepisami Komisja Europejska określa również w drodze aktów wykonawczych format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Format dokumentu krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza został wskazany w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1522 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wspólny format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych.
Zgodnie z dyrektywą NEC Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza powinien zostać przekazany Komisji Europejskiej do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na podstawie art. 6 dyrektywy NEC, państwa członkowskie zostały zobowiązane do sporządzenia Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza (KPOZP), którego celem jest koordynowanie i zarządzanie działaniami i środkami odnoszącymi się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, w odniesieniu do priorytetów politycznych, a także spójności z planami i programami ustanowionymi w innych odpowiednich obszarach. KPOZP zawiera krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza oraz priorytety polityczne i ich odniesienia do priorytetów określonych w innych obszarach, w tym w polityce dotyczącej zmian klimatu oraz w zakresie sektorów gospodarczych tj. energetyce, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Jak wskazano w dyrektywie NEC realizacja celów jakim są krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji powinny być realizowane przez ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u źródła jego powstania, co będzie skutkowało skuteczną i trwałą redukcją zanieczyszczeń powietrza. Takie podejście pozwoli wyeliminować nieskuteczne działania i przepisy oraz ułatwi planowanie średnio- i długoterminowej polityki w zakresie ochrony powietrza.
Istotnym elementem KPOZP jest spójność i synergia z innymi planami, programami i politykami, co pozwoli na zmniejszanie kosztów wdrażanych działań i środków z nich wynikających. Antropogeniczna emisja zanieczyszczeń, dla których dyrektywa NEC określiła krajowe zobowiązania w zakresie redukcji związana jest z bardzo zróżnicowaną działalnością człowieka. W związku z tym KPOZP ma koordynować wdrażanie działań i środków prowadzących do redukcji zanieczyszczeń zawartych w innych dokumentach strategicznych i legislacyjnych oraz uzupełniać je o dodatkowe działania i środki, aby został osiągnięty zakładany cel redukcyjny.
Różnorodne polityki, programy czy strategie w zakresie rozwoju poszczególnych sektorów zawierają także działania mające bezpośredni albo pośredni wpływ na redukcje emisji zanieczyszczeń, dla których dyrektywa NEC określiła krajowe zobowiązania w zakresie redukcji. Odpowiednie zarządzanie przyjętymi działaniami i środkami ma na celu zrealizowanie przyjętych w dyrektywie NEC pułapów redukcji poszczególnych zanieczyszczeń w sposób racjonalny kosztowo oraz efektywny pod względem gospodarczego rozwoju.
Pomimo widocznych pozytywnych zmian dotyczących redukcji emisji i poprawy jakości powietrza konieczne jest skoordynowanie oraz utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości powietrza.
KPOZP jest dokumentem, który stanowi narzędzie koordynowania i zarządzania działaniami i środkami realizowanymi zgodnie z innymi dokumentami, a także tworzy podstawy do dalszego kreowania polityk i strategii zakładających wzmożone wysiłki do osiągnięcia celów redukcyjnych.
Przedstawione w KPOZP polityki, plany, programy i strategie określają kierunki rozwoju w sektorach odpowiedzialnych za największy udział ich emisji w bilansie krajowym. Określone w tych dokumentach kierunki rozwoju zawierają działania i środki, które mają doprowadzić do ograniczania i redukcji zanieczyszczeń. Należy jednak zaznaczyć iż osiągnięcie celów redukcyjnych określonych krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji będzie zależało od konsekwentnego wdrażania działań i środków określonych jako działania dodatkowe.
Na potrzeby KPOZP dokonano podsumowania polityk i środków, które zdecydowano się przyjąć w danym sektorze, w tym harmonogram ich przyjmowania, wdrażania i dokonywania ich przeglądu oraz wyznaczono organy odpowiedzialne za ich wdrażanie.

 

Sektor, który odczuje skutki proponowanych środków

Polityki i środki

Wybrane polityki i środki

Harmonogram wdrażania wybranych polityk i środków

Właściwe organy odpowiedzialne za wdrożenie i egzekwowanie wybranych polityk i środków (rodzaj i nazwa)

Harmonogram przeglądu wybranych polityk i środków

Dostawy energii

Projekt Polityka energetyczna Polski 2040

2019-2040

Minister Energii

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz.755 z późn. zm.) politykę energetyczną państwa opracowuje się co 4 lata.

Projekt Krajowy Plan na rzecz Energii
i Klimatu

2021-2030

Minister Energii

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia UE nr 2018/1999.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

2015-2030

Minister Energii

Przegląd niniejszego programu powinien być wykonywany co roku. Pierwszy przegląd powinien być przeprowadzony rok po przyjęciu Krajowych ram polityki przez Radę Ministrów, następne co 12 miesięcy.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. – uchwała nr 58/2014 Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

2014-2020

Rada Ministrów

Aktualizacja na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2018 r., poz.1307, 1669)

Zużycie energii

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski

 2017-2020

Minister Energii

Aktualizacja następuje zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, s. 1, z późn. zm.).
i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, s. 64, z późn. zm.)

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

2015

Rada Ministrów

 

Sektor transportu

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

 2013-2030

Minister Infrastruktury

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w strategii, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2018r., poz. 1307,1669)

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

2018-2023

Minister Infrastruktury

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w programie

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 r. (z perspektywą 2025 r.)

2014-2025

Minister Infrastruktury

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w programie

Program Rozwoju Sieci Lotnisk
 i Lotniczych Urządzeń Naziemnych,

2007-2020

Minister Infrastruktury

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w programie

Plan rozwoju elektromobilności
w Polsce;

2016-2030

Minister Energii

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w planie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2018, poz. 1307,1669)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996)

2016

Minister Infrastruktury

 

 

Krajowa Polityka Miejska 2023 r.

2015-2023

Minister Inwestycji
i Rozwoju

Zgodnie z art. 21 c ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki regionalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1307, 1669) krajowa polityka miejska jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na 7 lat.

Procesy przemysłowe

Przejściowy Plan Krajowy

2016-2020

Minister Środowiska

Plan jednorazowy zgodnie z art. 146h Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 r., poz.680)

2018

Minister Środowiska

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

2001

Minister Środowiska

 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz
w mieszaninach do odnawiania pojazdów

2016

Ministra Rozwoju

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. 2018 r., poz.1339)

2018

Rada Ministrów

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 – uchwała nr 163/2012 Rady Ministrów

2013-2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w strategii

Gospodarka odpadami/odpady

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, uchwała nr 88 Rada Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. 2016 r., poz. 784) ;

2016-2022

Minister Środowiska

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w planie

Cele przekrojowe

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r.

2016-2030

Rada Ministrów

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w strategii

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r.

2013-2020

Minister Gospodarki

Aktualizacja strategii, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018r., poz. 1307,1669)

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020;

2013-2020 z perspektywą do 2030 r.

Minister Środowiska

Aktualizacja po realizacji horyzontu czasowego zawartego w strategii

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.;

2015-2030

Minister Środowiska

Aktualizacja w przypadku nie osiągniecia zakładanego celu poprawy jakości powietrza na znacznym obszarze kraju

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r.

2011-2030

Minister Inwestycji i Rozwoju

Aktualizacja koncepcji może nastąpić w każdym terminie, jeżeli wymaga tego sytuacji społeczno - gospodarcza lub przestrzenna kraju zgodnie z art. 47 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

Komunalno-Bytowy

Program Czyste Powietrze

2018-2029

Minister Środowiska

 Program finasowania działań mających przyczynić się do poprawy jakości w Polsce

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;

2018

Minister Energii

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

2017

Minister Przedsiębiorczości
i Technologii

 

Programy Ochrony Powietrza

Terminy przyjęcia
i obowiązywania POP są różne

Władze samorządowe – Zarząd województwa

Aktualizacja w przypadku nie osiągniecia zakładanego celu poprawy jakości powietrza w strefach

 

Uchwały Sejmików Województw w zakresie poprawy jakości powietrza przyjęto w województwach:

- małopolskim,

- śląskim,

- opolskim,

- mazowieckim,

- dolnośląskim,

- łódzkim,

- wielkopolskim,

- podkarpackim

- lubuskim.

Termin przyjęcia w różnych województwach jest różny pierwsza uchwała została przyjęta w województwie małopolskim
w roku 2017,
 w województwach, które nie przyjęły jeszcze odpowiednich uchwał trwają prace nad nimi.

Sejmik Województwa

 

Opracowanie KPOZP zostało oparte na obowiązujących lub projektowanych politykach, planach i strategiach. Przyjęto, iż działania i środki określone w poszczególnych dokumentach strategicznych odnoszących się do źródeł emisji będą realizowane zgodnie z przyjętym w nich harmonogramem i założeniami. W przypadku Polityki energetycznej państwa KPOZP został dostosowany do projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2040, który będzie przyjęty w roku 2019 w celu określenia kierunków działań i środków zawartych w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu.
W zakresie polityki odnoszącej się do jakości powietrza wzięto pod uwagę Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) oraz 16 Programów Ochrony Powietrza wraz z aktualizacjami uwzględniono także uchwały Sejmików województw tzw. „uchwały antysmogowe” obowiązujące dla stref z przekroczeniami.
Dla sektora transportu KPOZP oparty został na działaniach zawartych w następujących dokumentach:
- Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.;
- Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023;
- Programie Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych;
- Planie rozwoju elektromobilności w Polsce;
- Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.
Przy opracowaniu KPOZP skupiono się na już istniejących działaniach i ich potencjale redukcyjnym, wskazując jednocześnie obowiązek dla właściwych organów odpowiedzialnych za wdrożenie i egzekwowanie wybranych polityk, działań i środków, corocznego monitorowania uzyskanych redukcji i składania w tym zakresie informacji do ministra właściwego ds. środowiska. Na podstawie tych informacji Minister Środowiska będzie analizował postępy redukcyjne i oceni czy konieczne jest wdrażanie nowych działań lub wprowadzania zmian do już istniejących.
Należy pamiętać, że obok KPOZP opracowywany jest Krajowy plan na rzecz energii i klimatu (KPEiK) wynikający z rozporządzenia 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013, w którym muszą się znaleźć działania pozwalające zrealizować zobowiązania Polski wynikające z przepisów UE w zakresie energetyki i zmian klimatu. Akty prawne nakładające obowiązek opracowania KPOZP, jak również KPEiK wymagają wykazania spójności pomiędzy tymi dokumentami. Z tego punktu widzenia istotne są informacje w zakresie miedzy innymi zmian celu odnoszącego się do wykorzystania OZE, efektywność energetycznej czy też działań nakierowanych na cel redukcyjny w zakresie gazów cieplarnianych. Wszystkie te informacje mają istotny wpływ na przewidywaną wielkości emisji i opracowanie wariantów strategicznych wskazujących działania i kierunki interwencji, które pozwolą zrealizować cele wynikające z dyrektywy NEC. Jednakże dopiero zatwierdzenie KPEiK, a co za tym idzie wybranie odpowiednich działań, określenie jednego scenariusza do realizacji, pozwoli na aktualizację KPOZP. W związku z powyższym do momentu przyjęcia dokumentów i przesądzenia, który scenariusz będzie realizowany, KPOZP opracowano na podstawie „Projekcji emisji wybranych zanieczyszczeń do roku 2030 na potrzeby dyrektywy 2016/2284” przedłożonych w roku 2017 i zaktualizowanych w roku 2019.
W KPOZP został również uwzględniony scenariusz z dodatkowymi działaniami, które są oparte na działaniach już istniejących, jednakże których potencjał redukcyjny będzie widoczny w roku 2020 i dalszych latach. W działaniach dodatkowych zostały także wskazane rozwiązania przyjęte aktami prawnymi, których wprowadzenie zostało opóźnione, a które to działania będą oddziaływały na emisję w kolejnych latach.
W scenariuszu „z dodatkowymi działaniami” uwzględniono redukcję wynikającą z następujących działań:
- Dostosowanie do konkluzji BAT dużych źródeł spalania paliw;
- Dostosowanie standardów emisji wynikających z dyrektywy 2015/2193 dla średnich źródeł spalania paliw;
- Dostosowanie w zakresie zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączenia instalacji do sieci;
- Dostosowanie w zakresie promowania energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji;
- Dostosowanie procesów przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT, w tym w zakresie używania rozpuszczalników organicznych;
- Programu finansowego „Czyste powietrze” w sektorze komunalno-bytowym;
- Pakiet działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z transportu drogowego:
   - poprawę efektywności energetycznej i emisyjności pojazdów;
   - zarządzanie popytem/ograniczenie popytu;
   - pakiet na rzecz czystego transportu;
   - upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa;
   - kształtowanie świadomych środowiskowo zachowań kierowców i użytkowników usług transportowych.
- W sektorze rolnym będą zastosowane następujące praktyki:
   - aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika;
   - rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowa;
   - przeorywanie 90% obornika w ciągu 12h od aplikacji na glebę;
   - przykrywanie zbiorników z gnojowicą i gnojówką.
- W sektorze stosowania rozpuszczalnika i innych produktów działania są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:
   - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania;
   - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów      wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów;

Wybrane dodatkowe działania wynikają z przyjętych lub projektowanych polityk, programów i strategii i są spójne z celami w zakresie jakości powietrza. Tak jak już wskazano KPOZP nie zawiera nowych działań lub środków, a scenariusz z dodatkowymi działaniami oparty jest na tych działaniach, dla których efekt wdrożenia w postaci redukcji zanieczyszczeń będzie widoczny w latach 2020-2030.

Nazwa i krótki opis pojedynczego polityki i środka lub pakietu polityk i środków

Odnośne substancje zanieczyszczające, należy wybierać stosownie do przypadku: SO2, NOx, NMLZO, NH3, PM2.5, (M), BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny, GHG) proszę określić:

Cele pojedynczego polityki i środka lub pakietu polityk i środków

 

Rodzaj polityk i środków

Odnośne podstawowe oraz w stosownych przypadkach dodatkowe sektory

Okres wdrażania (dla środków wybranych do wdrażania)

Organ(y) odpowiedzialny za wdrożenie (dla środków wybranych do wdrażania)

 

Szczegóły metod stosowanych na potrzeby analizy (np. określone modele lub metody, dane bazowe)

Przewidywane redukcje w ujęciu ilościowe (odpowiednio dla poszczególnych polityk i środków dla pakietów polityk i środków) (kt, rocznie lub w przedziale czasowym, w porównaniu ze scenariuszem ze środkami

 

 

 

 

 

Start

Koniec

Typ

Nazwa

 

2020

2025

2030

 

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Instalacje technologii ograniczania emisji;

 

- ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Dostawa energii (w tym wydobycie, przesył, dystrybucja i składowanie paliw oraz produkcja energii i energii elektrycznej),

2017

2021

Organy właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego

Marszałek województwa, Starosta, Prezydent miasta Burmistrz

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych z sektora – SNAP01

NOx-7,04

SO2-27,6

PM2.5-0

NOx-5,76

SO2-11,07

PM2.5-0,49

NOx-6,70

SO2-18,92

PM2.5-0,31

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

SO2, NOx, PM, LZO

Instalacje technologii ograniczania emisji;
Wdrażanie technologii redukcji zanieczyszczeń

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła

Procesy przemysłowe (w tym działalność przemysłowa, w ramach której w sposób chemiczny lub fizyczny przekształca się materiały, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych wykorzystanie gazów cieplarnianych w produktach i nieenergetyczne wykorzystanie paliw kopalnych (węgla)),

2018

 

Organy właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów

Marszałek województwa, Starosta, Prezydent miasta Burmistrz

 

 

 

 

 

Uchwała nr 101/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie projektu zmiany Przejściowego Planu Krajowego

 

SO2, NOx, PM, LZO

Instalacje technologii ograniczania emisji;

 

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Dostawa energii (w tym wydobycie, przesył, dystrybucja i składowanie paliw oraz produkcja energii i energii elektrycznej),

procesy przemysłowe (w tym działalność przemysłowa, w ramach której w sposób chemiczny lub fizyczny przekształca się materiały, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie gazów cieplarnianych w produktach i nieenergetyczne wykorzystanie paliw kopalnych (węgla)),

2016

2020

Administracja centralna

RM

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych z sektora – SNAP 03

NOx-3,05

SO2-15,29

PM2.5-0

NMLZO-2,77

NOx-2,50

SO2-6,11

PM2.5-2,50

NMLZO-2,32

NOx-2,90

SO2-10,45

PM2.5-1,58

NMLZO-0

 

Konkluzje BAT dla sektorów:
- hutniczy;
- szklarski; garbarski;
- cementowo-wapienniczy
- chloro-alkaliczny;
- papierniczy;
- rafineryjny;
- produkcji płyt drewnopochodnych;
- metali nieżelaznych;
- wielkotonażowa produkcja organicznych substancji chemicznych
- przetwarzanie odpadów

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Wdrażanie technologii redukcji zanieczyszczeń

 

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Procesy przemysłowe

W zależności od daty publikacji

Okres dostawiania zależy od daty publikacji

Organy właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego

Marszałek województwa, Starosta, Prezydent miasta Burmistrz .

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

NMLZO

Wdrażanie technologii redukcji zanieczyszczeń;

- inne procesy przemysłowe.

 

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Procesy przemysłowe

2016

 

Administracja centralna

Minister Rozwoju

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

MNLZO

Instalacje technologii ograniczania emisji;
Wdrażanie technologii redukcji zanieczyszczeń

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła

Procesy przemysłowe (w tym działalność przemysłowa, w ramach której w sposób chemiczny lub fizyczny przekształca się materiały, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych wykorzystanie gazów cieplarnianych w produktach i nieenergetyczne wykorzystanie paliw kopalnych (węgla)),

2018

 

Organy właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów

Marszałek województwa, Starosta, Prezydent miasta Burmistrz

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych z sektora – SNAP04

NOx-1,07

SO2-2,06

PM2.5-0

NMLZO-14,53

NOx-0,88

SO2-0,82

PM2.5-0,82

NMLZO-12,20

NOx-1,02

SO2-1,4

PM2.5-0,52

NMLZO-0

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ze zamianami wprowadzanymi rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Poprawa efektywności energetyzuje urządzeń

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Zużycie energii (w tym zużycie paliw i energii elektrycznej przez użytkowników końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i rolnictwo

1.10.

2017

 

Administracja centralna

MRiF

 

 

 

 

 

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Przejście na paliw o lepszej jakości

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

Zużycie energii (w tym zużycie paliw i energii elektrycznej przez użytkowników końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i rolnictwo

2020

 

Administracja centralna

Minister Energii

 

 

 

 

 

Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Inne dostawy energii

Instrumenty ekonomiczne

Zużycie energii (w tym zużycie paliw i energii elektrycznej przez użytkowników końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i rolnictwo

2018

 

Administracja centralna

Dostawcy energii elektrycznej

 

 

 

 

 

Program czyste powietrze

SO2, NOx, NMLZO, PM2.5, BC jako składnik PM2.5, inne (np. Hg, dioksyny) GHG

Poprawa efektywności energetycznej urządzeń; przejście na mniej emisyjne paliwa kopalne,
- wzrost w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; zmniejszenie strat,

Instrumenty ekonomiczne

Zużycie energii (w tym zużycie paliw i energii elektrycznej przez użytkowników końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i rolnictwo

2018

2029

Administracja centralna

Parlament/RM

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych z sektora – SNAP 02

NOx-3,59

SO2-18,82

PM2.5-0

NMLZO-7,75

NOx-2,94

SO2-7,53

PM2.5-5,51

NMLZO-6,51

NOx-3,41

SO2-12,86

PM2.5-3,48

NMLZO-0

 

Pakiet działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z transportu drogowego:
- poprawę efektywności energetycznej i emisyjności pojazdów;
- zarządzanie popytem/ograniczenie popytu;
- pakiet na rzecz czystego transportu;
- upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa;
- kształtowanie świadomych środowiskowo zachowań kierowców i użytkowników usług transportowych.

NOx, SO2 PM2.5, BC jako składnik PM2.5,

Paliwa alternatywne dla pojazdów, statków wodnych i powietrznych (w tym energia elektryczna);
- poprawa zachowań społecznych;
- zarządzanie popytem/ograniczenie popytu,
- przejście na inne formy transportu publicznego lub niezmotoryzowanego

Instrumenty ekonomiczne,
- informacje,
- regulacje, kształcenie prace badawcze, planowanie,

Transport,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce (obszary i fazy rozwoju elektromobilności wraz z propozycją narzędzi interwencji)

NOx, SO2 PM2.5, BC jako składnik PM2.5,

Paliwa alternatywne dla pojazdów, statków wodnych i powietrznych (w tym energia elektryczna),

Instrumenty ekonomiczne

Transport,

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (cele i narzędzia rozwoju infrastruktury)

NOx, SO2 PM2.5, BC jako składnik PM2.5,

Paliwa alternatywne dla pojazdów, statków wodnych i powietrznych (w tym energia elektryczna),

Instrumenty ekonomiczne;

- regulacje

- prace badawcze

Transport,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (narzędzie finansowe wspierające producentów i konsumentów pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi)

NOx, SO2 PM2.5, BC jako składnik PM2.5,

Paliwa alternatywne dla pojazdów, statków wodnych i powietrznych (w tym energia elektryczna),

Instrumenty fiskalne

Transport,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych z sektora – SNAP 07

NOx-12,4

SO2-0

PM2.5-0

NMLZO-5,72

NOx-10,15

SO2-0

PM2.5-1,21

NMLZO-4,8

NOx-11,81

SO2-0

PM2.5-0,76

NMLZO-0

 

Zakaz stosowania nawozów amonowo -węglanowych

NH3

Inna działalność rolnicza;

- inne rodzaje działalności korzystnie wpływające na gospodarkę gruntami uprawnymi,

Regulacje

Rolnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika

NH3

Stosowanie nawozu/obornika na gruntach uprawnych i obszarach trawiastych w niskoemisyjny sposób,

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

- inne praktyki rolnicze;

- planowanie;

 

Rolnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie innych metod rozlewana gnojowicy niż rozbryzgowo

NH3

Inne rodzaje działalności korzystnie wpływające na gospodarkę gruntami uprawnymi,

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

-regulacje;

- inne praktyki rolnicze;

- planowanie;

 

Rolnictwo

2018

 

 

2020

 

 

Inspektor ds. środowiska

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Przeorywanie 90% obornika w ciągu 12h od aplikacji na glebę

NH3

Stosowanie nawozu/obornika na gruntach uprawnych i obszarach trawiastych w niskoemisyjny sposób,

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła,

- inne praktyki rolnicze;

- planowanie;

 

Rolnictwo

2020

 

Inspektor ds. środowiska

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Przykrywanie zbiorników z gnojowicą i gnojówką

NH3

Poprawa gospodarki odpadami zwierzęcymi;

Regulacja

Rolnictwo

2018

 

Inspektor ds. środowiska

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Sumaryczna redukcja wielkości emisji wynikająca z działań dodatkowych w rolnictwie (SNAP10)

 

Metodyka wg. wytycznych EMEP/EEA 2016

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.07.2019