Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB23
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
2. Inne zmiany w zakresie: organizacji systemu egzaminów zewnętrznych - Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych; sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego; funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego, prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych; doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej; finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich; funkcjonowania rad rodziców;  liczebności uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej; zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; dofinansowania podręczników; uznawania świadectw wydanych za granicą; zadań dotyczących międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży; zmiany wynikające z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do zmian przewidzianych w niniejszej nowelizacji ustawy lub doprecyzowania dotychczasowych przepisów ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie w nowelizacji ustawy przepisów dotyczących:
1) ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;
2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3) nowej struktury organizacji instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych oraz ich zadań i kompetencji;
4) wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego oraz umożliwienia oceny pracy szkół i placówek według kryteriów jakościowych określonych poprzez wymagania wobec szkół i placówek;
5) uniemożliwienia zakładania i prowadzenia szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa przez podmioty inne niż Minister Spraw Wewnętrznych;
6) umożliwienia wprowadzenia w szkołach policealnych (dla młodzieży i dla dorosłych), w których program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, dodatkowego kryterium w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie;
7) poszerzenia zakresu zawodów, w których szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych będą mogły prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe;
8) zapewnienia przez organ prowadzący obsługi prawnej prowadzonym przez niego szkołom;
9) ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
10) ograniczenia stosowania przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
11) doprecyzowania zasad wyboru rad rodziców;
12) określenie sytuacji, w której będzie możliwe zwiększenie liczby uczniów w oddziałach klas I – III ponad 25 uczniów;
13) zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów upośledzonych umysłowo, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność;
14) uzupełnienia i doprecyzowania przepisów regulujących zasady i tryb uznawania świadectw wydanych za granicą; rozszerzenia katalogu świadectw uznawanych z mocy prawa; tryb postępowania w sprawach uznania świadectw i dokumentów wydanych za granicą zmieniono na decyzję w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazując właściwość kuratora oświaty jako organu, który je wydaje;
15) doprecyzowania kompetencji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), które wskazują, że dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy m.in. międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży;
16) działań służących zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego;
17) innych zmian doprecyzowujących lub dostosowujących do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty: umożliwienie przyjmowania do innych klas wyższych szkół podstawowych sportowych lub mistrzostwa sportowego niż klas pierwszych, rezygnacja z obowiązku przygotowania przez CKE sprawdzianu kompetencji językowych dla celów rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej i przywrócenia kompetencji w tym zakresie radom pedagogicznym tych szkół;
18) dodanie przepisów doprecyzowujących kwestie zapewnienia podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w których przewidziano, że szkoła, która będzie dysponowała wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi dla ww. uczniów, będzie przekazywała je innej szkole, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie;w projektowanych regulacjach wskazano również, że zwiększenie szkole udzielonej dotacji celowej na zapewnienie kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie możliwie także w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba uczniów niepełnosprawnych i w związku z tym zaistnieje potrzeba zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2014 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.11.2014
do góry