Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD279
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba dokonania zmiany przepisów rozporządzenia związana jest z przedłużeniem przez Komisję Europejską do dnia 30 czerwca 2014 r. okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013. Ponadto w dniu 31 października 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie polskiej mapy pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 - do dnia 30 czerwca 2014 r. Zgodnie natomiast z aktualnymi przepisami rozporządzenia pomoc na warunkach w nim określonych może być udzielana tylko do dnia 31 grudnia 2013 r. Dla umożliwienia udzielania - po tej dacie - przez jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcom pomocy regionalnej w formie zwolnień: z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych, niezbędne jest przedłużenie obowiązywania rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedłużenie do dnia 30 czerwca 2014 r. obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry