Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD278
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn i sołectwom: Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Kamieńczyk, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec, Wólka Majdańska  położonym na obszarze gminy Miłomłyn

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 12 września 2013 r. burmistrz miasta i gminy Miłomłyn wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn”. Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w Miłomłynie podczas posiedzenia w dniu 21 czerwca 2013 r., stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 724), że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska. W dniu 24 września 2013 r. Minister Zdrowia wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze miasta Miłomłyn i sołectwa: Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Kamieńczyk, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec, Wólka Majdańskapołożonymna obszarze gminy Miłomłyn, w powiecie  ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Minister Zdrowia po uprawomocnieniu się jego decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zobowiązany jest zgodnie z  art. 42 ust.1 ww. ustawy, do przygotowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn i sołectwom: Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Kamieńczyk, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec, Wólka Majdańskapołożonymna obszarze gminy Miłomłyn, w powiecie  ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn”spełnia określone w ustawie warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Pismem z 12 listopada 2014 r. (znak: GPiRL.033.7.1.2013) Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn poinformował Ministra Zdrowia, iż w związku z pokrywaniem się granic proponowanych stref ochrony uzdrowiskowej z przestrzeniami koncesyjnymi na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków (koncesja „Braniewo S”, udzielonej Braniewo Energy Sp. z o.o. do dnia 26 maja 2018 r. oraz dla koncesji „Iława” udzielonej Joyce Investment Sp. z o.o. do dnia 14 czerwca 2015 r.), przystąpiono do korekty operatu uzdrowiskowego w celu zmiany granic stref ochrony uzdrowiskowej.
Pismem z 23 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Ministra Zdrowia Nr 76 z dnia 24 września 2013 r. (znak: MZ-OZU-520-33269-1/WS/13) , w zakresie zmiany powierzchni i przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej, dołączając korektę operatu uzdrowiskowego wraz z dokumentacją uzasadniającą potrzeby zmiany przebiegu i powierzchni granic strefy ochrony uzdrowiskowej, opis przebiegu i wyliczoną powierzchnię nowych stref oraz wykresy graficzne „nowych” stref „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej.
Minister Zdrowia po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji i złożonej korekty operatu uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ww. ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.
W związku z powyższym koniecznym było przygotowanie nowego projektu rozporządzenia (zmiana granic stref, co związane było z wyłączeniem 6 sołectw z projektowanego obszaru) – a tym samym konieczność powtórnego skierowania projektu do konsultacji publicznych i uzgodnień z Członkami Rady Ministrów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.11.2015
do góry