Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZA4
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania legislacyjne i organizacyjne dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą nie odbiegają od stosowanych w większości krajów Unii Europejskiej standardów tej opieki.  Właściwe jest usytuowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
Mimo przyjętych rozwiązań prawnych, faktyczna realizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą jest ciągle niedostateczna i znaczenie jej jest marginalizowane. Niewystarczające w większości przypadków jest również zainteresowanie tą tematyką i zaangażowanie w optymalizację opieki zdrowotnej nad uczniami jednostek samorządu terytorialnego, które pełnią rolę organów prowadzących dla szkół.
Model opieki zdrowotnej nad uczniami w niedostateczny sposób odnosi się do kwestii współdziałania podmiotów w systemie ochrony zdrowia jak również z systemu ochrony zdrowia i edukacji. W niedostateczny sposób jest też ta opieka monitorowana. Powyższe doświadczenia stanowią podstawę decyzji o konieczności dokonania zmiany przepisów regulujących obszar ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowej ustawy jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań regulujących ochronę zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności przez  wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za organizację i zapewnienie uczniom dostępu do świadczeń profilaktycznych, określenie zadań każdego z tych podmiotów oraz zasad i form współpracy pomiędzy nimi. Ponadto, zakłada się, że:
1. profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami będą sprawować, tak jak obecnie, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
2. opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie sprawował lekarz dentysta w gabinecie zlokalizowanym w szkole, lub poza terenem szkoły (współpracujący ze szkołą);
3. odpowiedzialną za koordynowanie i monitorowanie opieki profilaktycznej nad uczniem sprawowanej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentystę, będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna;
4. w każdej szkole będzie prowadzony gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym świadczeń zdrowotnych będzie udzielała pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna;
5. gabinety profilaktyki zdrowotnej oraz gabinety dentystyczne zostaną utworzone i wyposażone w ramach opracowanego i realizowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej, który będzie stanowił uzupełnienie rozwiązań ustawowych (roboczy tytuł programu: program poprawy dostępności i jakości opieki profilaktycznej nad uczniami);
6. wprowadzone zostanie upoważnienie ustawowe do określenia w rozporządzeniu sposobu sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, lekarza POZ oraz lekarza dentystę; rekomendacje co do sposobu sprawowania tej opieki będą opracowane przez Instytut Matki i Dziecka;
7. w odniesieniu do uczniów przewlekle chorych, którzy w czasie pobytu w szkole wymagają podawania leków, albo wykonywania innych czynności, będą opracowane wytyczne postępowania oraz określony będzie zakres szkoleń, dla osób z personelu szkoły, przede wszystkim nauczycieli i wychowawców; zakłada się, że szkolenia przeprowadzałby lekarz POZ oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, a wytyczne opracuje Instytut Matki i Dziecka;
8. dodatkowo, w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia, ogłaszane byłyby zalecenia postępowania medycznego wobec uczniów przewlekle chorych, opracowane przez towarzystwa naukowe (fakultatywnie).
Projektowana ustawa ma odnieść się również do zasad współdziałania w tym zakresie z rodziną. Istotnym celem proponowanych zmian jest też określenie mechanizmów zapewniających odpowiednią jakość i kompleksowość profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania oraz monitorowanie realizacji tej opieki.
Przewiduje się, że przepisy ustawy opracowanej na podstawie niniejszych założeń wejdą w życie w roku szkolnym 2018/2019.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Wycofanie projektu założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (ZA4) uzasadnia konieczność przyspieszenia prac oraz pilne skorelowanie systemu ochrony zdrowia uczniów ze zreformowanym systemem oświaty. Z punktu widzenia interesu społecznego oraz oczekiwanych i postulowanych zmian, których efektem będzie poprawa jakości i dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów, niezbędne jest jak najszybsze wejście w życie ustawy, która ureguluje ww. obszar. Konieczność zintensyfikowania prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie wskazała również Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym po przeprowadzonej w 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia kontroli P/17/08 – „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”.
W oparciu o zgłoszone w toku prac legislacyjnych nad projektem ww. założeń stanowiska resortów oraz opinie podmiotów i osób uczestniczących w konsultacjach publicznych opracowano projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
Uwzględniając powyższe, właściwa jest rezygnacja z dalszych prac nad projektem założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (ZA4).

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.02.2018
do góry