BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1097369576354,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-terminalu-regazyfikacy.html
2020-10-29, 03:47
Numer projektuUD554
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  oraz inwestycji towarzyszących. Do celów przedmiotowej ustawy zaliczyć należy m.in. usprawnienie procesu budowy inwestycji, których realizacja pozwoli na zwiększenie wykorzystania terminala LNG.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozszerzenie katalogu inwestycji objętych ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu o kluczowe inwestycje w system dystrybucyjny gazu ziemnego.
Obecnie katalog inwestycji towarzyszących (określony w rozdziale 7 specustawy) zawiera projekty realizowane przez: operatora sytemu przesyłowego – OGP Gaz-System S.A., Polskie LNG S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Jednocześnie w w/w katalogu nie został uwzględniony ani jeden gazociąg, który mógłby być zbudowany i eksploatowany przez operatora systemu dystrybucyjnego. Podkreślić należy, że efektywny rozpływ gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG zależy nie tylko od sieci przesyłowych, ale również od sieci dystrybucyjnych. To właśnie sieć dystrybucyjna stanowi element bezpośredniego połączenia pomiędzy odbiorcą końcowym a terminalem LNG. Tym samym niezbędne jest uwzględnienie w specustawie instrumentów służących przyspieszonej budowie kluczowych gazociągów dystrybucyjnych. Nieprowadzenie ułatwień inwestycyjnych na poziomie ustawowym może doprowadzić do ograniczenia zakresu, zaniechania lub odłożenia w czasie decyzji w zakresie budowy gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia, które są niezbędne z perspektywy maksymalizacji możliwości wykorzystania terminala LNG. Tym samym nieprzyjęcie proponowanych w projekcie rozwiązań  oznaczałoby ograniczenie możliwości osiągnięcia nadrzędnego celu specustawy.
Warto zasygnalizować, że wskazane inwestycje ujęte zostały w rządowym Programie Przyspieszenia Inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022, ogłoszonego w dniu 11 października 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
Rejestr zmian