Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD138
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem przedmiotowego projektu jest:
1) wprowadzenie rozwiązań zmierzających m.in. do ograniczenia obowiązków po stronie przedsiębiorcy i organu oraz poszerzenie kompetencji kontrolnych Służby Celnej;
2) wprowadzenie rozwiązań zapobiegających korupcji w Służbie Celnej;
3) uelastycznienie zarządzania Służbą Celną oraz zbliżenie Służby Celnej w zakresie uprawnień wynikających ze stosunku służbowego do innych służb mundurowych;
4) stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego administracji podatkowej, podniesienie jej sprawności działania oraz zapewnienie większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych urzędów i izb skarbowych;
5)  umożliwienie budowy i wykorzystania systemu informacyjnego resortu finansów wynikającego z połączeń informacyjnych systemów e-Podatki i e-Cło;
6) konieczność stworzenia warunków do zwiększenia efektywności ekonomicznej działania administracji podatkowej poprzez lepsze zarządzanie środkami finansowymi na poziomie izby skarbowej, efektywnej alokacji pracowników urzędów skarbowych do obsługi kluczowych obszarów działalności administracji podatkowej związanej z obsługą podatników, monitorowaniem zobowiązań podatkowych i skutecznym ich poborem, jak również nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny podatkowej w tych samych urzędach;
7) konieczność objęcia funkcjonariuszy celnych analogicznymi rozwiązaniami w zakresie ograniczenia uposażeń w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim do rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – która została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 stycznia 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

  Projekt ustawy przewiduje m.in.:
1) uproszczenie procedur postępowania audytowego oraz wprowadzenie instytucji monitorowania posiadaczy zezwoleń wydanych w postępowaniu audytowym, a także usprawnienie przeprowadzanego przez organy Służby Celnej urzędowego sprawdzenia;
2) rozszerzenie pojęcia tajemnicy celnej o materiały przetwarzane i wytwarzane w zakresie prowadzonej przez Służbę Celną analizy ryzyka;
3) przyznanie Służbie Celnej uprawnienia do wykonywania na przejściach granicznych zadań kontrolnych należących do zakresu kontroli prowadzonych przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;
4) przyznanie funkcjonariuszom celnym uprawnienia do posługiwania się pojazdami o niemożliwych do ustalenia danych identyfikacyjnych;
5) wprowadzenie możliwości poddania badaniu psychofizjologicznemu funkcjonariuszy celnych pełniących służbę  w oddziałach celnych granicznych albo przewidywanych do takiej służby oraz zakazu posiadania i korzystania przez funkcjonariusza celnego w czasie pełnienia służby w takich oddziałach i w komórkach zwalczania przestępczości z prywatnych przenośnych urządzeń służących do komunikacji elektronicznej;
6) wprowadzenie obowiązku składania przez funkcjonariuszy celnych informacji o pełnieniu służby w Służbie Celnej przez członków ich rodzin oraz osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe;
7) umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przeprowadzenia centralizacji zadań z zakresu rozliczania ceł i podatków, uprawnień wierzyciela oraz rozliczeń finansowo-księgowych;
8) konsolidacja na poziomie województwa procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych w zakresie obsługi finansowej i kadrowej urzędu, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, komunikacji oraz informacji prawnie chronionych poprzez ustanowienie izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych wspólnym urzędem w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej, w którym zadania dyrektora generalnego oraz kierownika urzędu wykonywał będzie dyrektor izby skarbowej;
9) stworzenie systemu wsparcia podatnika polegającego na: informowaniu podatników o ich prawach i obowiązkach, wskazaniu kryteriów i warunków mających wpływ na możliwości wyboru poszczególnych form opodatkowania, przekazywaniu umiejętności w zakresie stosowania formularzy i druków podatkowych, wzmacnianiu świadomości podatkowej społeczeństwa oraz zwiększaniu stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych;
10) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów kompetencyjnych w administracji podatkowej w postaci wyznaczenia jednego lub kilku podmiotów odpowiedzialnych za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie określonych zadań;
11) zmiany w administracji podatkowej pozwolą na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami w celu wsparcia obszarów odgrywających istotną rolę w realizacji misji administracji podatkowej, którą jest pozyskiwanie dochodów podatkowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnieniu podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego wobec wszystkich;
12) zmiana obowiązujących zasad ustalania wysokości uposażeń funkcjonariuszy celnych należnych w okresie nieobecności w służbie spowodowanej chorobą i zbliżenie ich do zasad obowiązujących w systemie powszechnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 września 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.09.2014
do góry