Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC109
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma umożliwić pełne stosowanie postanowień:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego;
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z umożliwieniem pełnego stosowania rozporządzenia 236/2012 projekt ustawy zakłada:
- zapewnienie spójności definicyjnej transakcji krótkiej sprzedaży oraz niepokrytej krótkiej sprzedaży, z rozwiązaniami przewidzianymi rozporządzeniem,
- wprowadzenie sankcji administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia,
- wyznaczenie KNF jako właściwego organu nadzoru w rozumieniu przepisów rozporządzenia.
W związku z umożliwieniem pełnego stosowania rozporządzenia 648/2012 projekt ustawy zakłada określenie zasad nadzoru nad partnerami centralnymi, a także wprowadzenia sankcji na wszelkie podmioty, które nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki ustanowione przez rozporządzenie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.08.2014
do góry