Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD274
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym powodem wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania jest potrzeba włączenia Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do listy centrów zarządzania kryzysowego funkcjonujących z mocy art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota projektowanych w rozporządzeniu zmian polega na dodaniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych do listy organów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 21 lutego 2014 r. - z uwagi na stanowisko RCL o niezgodności projektowanej nowelizacji z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2013 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz.1166).

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2014
do góry