Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD273
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony

Poprzedni tytuł:
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań prawnych wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829) i ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów m.in. zrezygnowała z wymogu uzyskania licencji na rzecz obowiązku wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i obowiązku posiadania przez pracownika ochrony legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Konsekwencją powyższego jest zmiana terminu „licencja", który zostaje zastąpiony terminem „legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej". W ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wskazane zostało, że pracownik ochrony identyfikując swoją formację przed użyciem broni palnej posługuje się zwrotem „ochrona”. W związku z tym, w celu ujednolicenia przepisów, proponuje się ten sam zwrot zastosować w przypadku podejmowania przez pracownika ochrony czynności polegających na ustalaniu uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych, legitymowania osób, wzywania ich do opuszczenia obszaru lub obiektu w określonych przypadkach i podczas ujęcia osób stwarzających zagrożenie. Ponadto, w celu ujednolicenia nazewnictwa w dokumentacji, do której sporządzenia zobowiązany jest pracownik ochrony oraz z uwagi na fakt, iż ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej posługuje się pojęciem „notatka”, zasadne jest zastąpienie określenia „notatka służbowa” wyrazem „notatka”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Jabłoński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry