Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD147
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych mają na celu uporządkowanie sytemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. W szczególności dotyczą one zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, jak również podejmowania przez prezesów sądów czynności wywołujących skutki finansowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie przewiduje się jednoznaczne rozdzielenie funkcji z zakresu administracji sądowej należących do kompetencji prezesa sądu, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu.
Zgodnie z projektowanymi zmianami zwierzchnikiem dyrektora sądu będzie Minister Sprawiedliwości, natomiast prezes sądu będzie wykonywał w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
Konsekwencją tych zmian jest wyłączenie dyrektora sądu spośród organów sądu w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
W zakresie powoływania dyrektorów sądów zrezygnowano z dotychczasowej procedury konkursowej, mającej charakter długotrwały i nie zawsze zapewniającej możliwość szybkiego i skutecznego obsadzenia stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora sądu, uzależniając możliwość działania Ministra Sprawiedliwości od czynności podejmowanych przez komisję konkursową powołaną przez prezesa sądu. Jednocześnie zachowano regulację określającą wymogi stawiane kandydatom na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora sądu. W odniesieniu do powoływania zastępców dyrektorów sądów utrzymana zostaje zasada, że powołanie na to stanowisko jest możliwe, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy.
W zakresie odwołania dyrektora sądu przewiduje się rezygnację z enumeratywnego określenia przypadków, w których odwołanie jest możliwe. Ponadto przewiduje się odstąpienie od regulacji uzależniającej możliwość podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, w tym obejmuje uchylenie w całości art. 32b nowelizowanej ustawy.
Proponuje się również wprowadzenie regulacji przewidującej konieczność akceptacji ze strony dyrektora sądu każdej czynności podejmowanej przez prezesa sądu, wywołującej skutki finansowe, nie ujętej w planie finansowym sądu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry