Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD137
Tytuł

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie ram prawnych dla innowacyjnej usługi finansowej umożliwiającej osobom posiadającym nieruchomości, w szczególności osobom starszym, dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie definicji umowy odwróconego kredytu hipotecznego, określenie podmiotów uprawnionych do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego, wskazanie rodzajów praw do nieruchomości, które mogą zostać uznane za uprawniające do zawarcia umowy, uregulowanie obowiązków informacyjnych instytucji kredytujących wobec klientów, obowiązków kredytobiorcy względem nieruchomości, zasad zaspokajania roszczeń instytucji kredytujących z tytułu odwróconych kredytów hipotecznych, określenie przesłanek wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę, wprowadzenie prawa do przedterminowej bezpłatnej spłaty kredytu, prawa do odstąpienia od umowy przez klienta bez podania przyczyn.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.04.2014
do góry