Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD528
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zmianie uległy zapisy w ustawie – Prawo telekomunikacyjne dotyczące pojęcia „sytuacji szczególnych zagrożeń” oraz zawartości planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń sporządzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
W związku z powyższym, istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 176a ust. 5 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, dotyczącego planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
Celem wydania nowego rozporządzenia jest przede wszystkim realizacja ustawowej delegacji oraz dostosowanie procedur opracowywania i uzgadniania planów działań przedsiębiorców w sytuacjach szczególnych zagrożeń do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz cyberbezpieczeństwa, co wynika z nowelizacji przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu liczby przedsiębiorców obowiązanych do sporządzenia planów, oraz uproszczeniu procedur w zakresie uzgadniania planów rejonowych. Ponadto wyłączenie przedsiębiorców, których infrastruktura i sieć telekomunikacyjna nie mają krytycznego znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa porządku publicznego.
Kryterium oceny wielkości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zostanie zwiększone do kwoty 10 milionów zł rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym. Spowoduje to ograniczenie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany poprzez wyłączenie mikro i małych przedsiębiorców.
Okres aktualizacji zostanie skrócony do 2 lat (zgodnie z planami zarzadzania kryzysowego - zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym rozporządzeniem (§ 11 ust. 1) plany podlegają okresowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 3 lata).
Z obowiązkowych elementów zostaną usunięte przepisy dotyczące charakterystyki zagrożeń (uznane za zbędne, bo w praktyce są przepisywane z planów zarządzania kryzysowego) oraz ograniczono zakres uzgodnień planów rejonowych poprzez wyłączenie z tej procedury ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
Zastosowane rozwiązania skutkować będą uproszczeniem procedur w tym zakresie i ograniczeniem zbędnych formalności dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry