Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA38
Tytuł

Projekt ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany

 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, jest potrzeba dokonania kompleksowych zmian w szeroko rozumianym procesie inwestycyjno-budowlanym. Proces ten oceniany jest powszechnie jako przeregulowany i nadmiernie sformalizowany, zaś przepisy regulujące tę materię uznaje się za niejednoznaczne i w wielu aspektach nieskuteczne. Rozwiązania obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie tworzą sprawnego i efektywnego systemu zarządzania przestrzenią na poziomie gmin. Z kolei ustawa - Prawo budowlane, wielokrotnie nowelizowana, nie zapewnia czytelnej ścieżki proceduralnej dla inwestorów. System inwestycji publicznych, oparty o ustawy specjalne, nie pozwala na zachowanie spójności przestrzeni. Brak także regulacji w wielu obszarach, takich jak choćby rewitalizacja.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kodeks stanowić będzie akt prawny regulujący w sposób kompleksowy proces inwestycyjno-budowlany. Ustawa podzielona będzie na 12 działów, odpowiadających kolejnym fazom procesu. Przepisy Działu I zawierać będą ustalenia i zasady ogólne, słownik pojęć legalnych oraz uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego wynikające z jego ekonomicznych i społecznych wymiarów. Dział II regulować będzie status uczestników procesu. Przepisy działów III i IV tworzyć będą system planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, zastępując obecnie obowiązujące regulacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kodeks wprowadzi znaczne ułatwienia dla inwestowania na obszarach zabudowanych oraz objętych planami miejscowymi. Z kolei obszary pozostałe objęte będą ograniczeniami w działalności inwestycyjnej. Wzmocniona zostanie rola studium oraz przepisów urbanistycznych (także lokalnych), które wyznaczać będą status prawnoplanistyczny terenu. Zlikwidowana zostanie decyzja o warunkach zabudowy. Inwestor będzie mógł wystąpić o fakultatywne przyrzeczenie inwestycyjne. Dział V Kodeksu dotyczyć będzie przygotowania terenów pod inwestycje, opisując wymagania w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej. Dział VI, zastępujący zasadniczą część obecnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane, dotyczyć będzie realizacji inwestycji, regulując ścieżkę proceduralną niezbędną do uzyskania zgody budowlanej (w formie milczącej akceptacji zgłoszenia bądź decyzji administracyjnej). Przepisy działu VII ustanowią system lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego, przejmując najlepsze, sprawdzone rozwiązania ustaw specjalnych i uwzględniając w niezbędnym zakresie interesy gmin. Dział VIII ustanowi podstawy prawne prowadzenia rewitalizacji w wymiarze przestrzenno-budowlanym. Dział IX ureguluje formy współpracy inwestora z gminą, umożliwiając w szerszym niż obecnie stopniu mechanizmy negocjacyjne. Dział X ureguluje kwestie utrzymania obiektów budowlanych. Przepisy działu XI dotyczyć będą nielegalnych działań inwestora. Dział XII ustanowi powszechnie dostępny Rejestr budowlany, zapewniając jawność i przejrzystość procesu inwestycyjno-budowlanego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKomisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2015
do góry