Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB21
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został przygotowany w celu uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 37/12, w którym Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. z Konstytucją RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje:
1) zmianę art. 4 pkt 1 tak aby brzmienie przepisu w przeciwieństwie do dotychczasowego nie opierało się na zróżnicowaniu podmiotów podobnych na podstawie kryterium wielkości przedsiębiorcy;
2) zmianę art. 12 tak aby odnosił się do sytuacji, w których upadłość ogłoszono po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.;
3) przepis wskazujący, że proponowane zmiany ustawy nie odnoszą się do czynności podejmowanych przez GDDKiA przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Zatem zgodnie z intencją Trybunału Konstytucyjnego zmiany przepisów nie stanowią podstawy do podważania dotychczas sporządzanych przez GDDKiA list przedsiębiorców spełniających warunki ustawowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.04.2014
do góry