Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD135
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy wynika ze:
1) stanowiska GUS o braku możliwości realizacji upoważnienia do ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości przez Prezesa GUS – ww. upoważnienie nie zostało wykonane pomimo upływu ponad 16 lat od daty wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) dalej: „ustawa”, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r.;
2) zgłoszenia zdań odrębnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt K 23/08, w których wyrażono pogląd, że aktualne brzmienie art. 5 ustawy wymaga zmiany z uwagi na brak określenia, jakich rodzajów nieruchomości powinny dotyczyć wspomniane wskaźniki zmian cen oraz dla jakich obszarów i z jaką częstotliwością wskaźniki powinny być określane. Wskazano również, iż z uwagi na brzmienie art. 227 ustawy, w przypadku określenia pierwszych wskaźników zmian cen dla wybranych rodzajów nieruchomości, kwoty dla pozostałych rodzajów nieruchomości nie będą mogły być w ogóle waloryzowane.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie wykonania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego upoważnienia do ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości, o których mowa w art. 5 ustawy, poprzez:
- wskazanie rodzajów nieruchomości, dla których opracowywane będą wskaźniki;
- określenie terminu publikacji wskaźników dla danego rodzaju nieruchomości oraz ich zasięgu terytorialnego;
- określenie podstawowych zasad wyboru wskaźników na potrzeby waloryzacji kwot;
- określenie elementów, jakie mają zawierać wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy, oraz zasad przekazywania tych wyciągów odpowiednim organom.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.05.2015
do góry