Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID232
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały jest określenie warunków współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP). Inicjatywa WIIP jest odpowiedzią na decyzję Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizacji Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. W toku prac analitycznych prowadzonych w 2018 r. zdecydowano o zmianie pierwotnej koncepcji i przyjęciu podejścia bardziej efektywnego kosztowo oraz pozwalającego na szybsze udostępnienie środowisk i usług dla odbiorców końcowych. Inicjatywa WIIP w proponowanym kształcie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej oraz zapewni optymalizację kosztów utrzymania tych systemów.
Podjęcie niniejszej uchwały jest również wynikiem prezentacji Programu WIIP podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 25 września 2018 r., kiedy to Komitet udzielił pozytywnej rekomendacji dla prezentowanych założeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zapisy uchwały dokonują podziału kompetencji między ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, finansów oraz informatyzacji. Wprowadzone zostają pojęcia operatora WIIP, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB), operatora RKB, Rządowej Chmury Obliczeniowej, publicznych chmur obliczeniowych, jak również systemu Zapewnienia Usług Chmurowych dla administracji publicznej. Załączniki do projektowanej uchwały wprowadzają wymagania dla Centrów Przetwarzania Danych uczestniczących w WIIP oraz kryteria klasyfikacji systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w Rządowej Chmury Obliczeniowej lub w publicznych chmurach obliczeniowych.
Inicjatywa WIP stanowi zespół działań organizacyjnych, zarządczych i projektowych, mających na celu zapewnienie bezpiecznej i optymalnej kosztowo infrastruktury przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, w modelu gospodarki współdzielenia. Wprowadzenie jednolitych wysokich standardów ochrony systemów informatycznych i wspieranie podmiotów administracji publicznej w utrzymaniu tych systemów oraz uzyskiwaniu usług niezbędnych do ich budowy, rozwoju i utrzymania, przyczyni się z pewnością do zapewnienia wysokiego poziomu usług świadczonych społeczeństwu przez administrację publiczną.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKarol Okoński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2019
do góry