Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID147
Tytuł

Plan wydatkowania środków w 2014 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Coroczne określenie przez Radę Ministrów minimalnych celów wydatkowania w ramach programów  operacyjnych stanowi narzędzie mobilizujące instytucje zaangażowane we wdrażanie wspomnianych programów do przyspieszenia procesu wydatkowania i certyfikacji poniesionych wydatków do Komisji Europejskiej, co z kolei przyczynia się do ograniczenia ryzyka bezpowrotnej utraty części środków unijnych w związku z tzw. zasadą n+3/n+2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokument określa minimalne poziomy wydatków, jakie będą certyfikowane do Komisji Europejskiej w 2014 r., w podziale na programy operacyjne oraz właściwych ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarceli Niezgoda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 lutego 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2014
do góry