Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD88
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasadniczym celem założeń jest wyodrębnienie  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i prawnych niezbędnych do sprawnego działania tej jednostki Policji. Powyższe ma zapewnić zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z projektowanymi zmianami, CBŚ zostałoby przekształcone w Centralne Biuro Śledcze Policji – jednostkę organizacyjną, na czele której będzie stał Komendant posiadający szereg uprawnień, w tym:
- uprawnienia kadrowe w stosunku do policjantów i pracowników CBŚ;
- upoważniania do dostępu do danych o osobie, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz do przetwarzania tych danych;
- uprawnienia wynikające z art. 19, 19a, 19b, 20 oraz 20c ustawy o Policji.
W projektowanej regulacji planuje się wprowadzenie zmian w szczególności w zakresie:
- uzupełnienia ustawowych zadań Policji o zadanie dotyczące fizycznego zwalczaniu terroryzmu;
- rozszerzenie rodzajów służb wchodzących w skład Policji o służbę śledczą;
- dostosowania oznaczenia jednostek organizacyjnych Policji do obowiązujących rozwiązań prawnych;
- uporządkowania spraw zawiązanych z przenoszeniem albo delegowaniem policjantów do służby w innej jednostce Policji;
- zdefiniowania stanowiska równorzędnego;
- wzmocnienia ochrony prawnej policjanta, poprzez wyłączenie obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych w razie wniesienia przez pokrzywdzonego tzw. „subsydiarnego aktu oskarżenia”;
-  finansowania stanowisk oficerów łącznikowych Policji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Jabłoński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 30 października 2013 r. na odstąpienie od procedowania założeń do projektu ustawy - projekt zostanie zrealizowany bezpośrednio poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (poz. UD136 w Wykazie).

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.10.2013
do góry