Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD265
Tytuł

Projekt rozporzą­dzenia Rady Mi­nistrów w sprawie warun­ków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji roz­porządzenia jest wpro­wadzenie zmian dotyczą­cych między innymi aktu­alizacji używanej dotych­czas podstawy prawnej, zidentyfi­kowa­nia odpo­wiedzialności ministrów w poszcze­gólnych dzia­łach administracji rządo­wej, zapisów definicji sto­so­wanych w rozporzą­dze­niu oraz, wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej – transport i gospodarka morska i planów osłony technicznej, zadań opera­cyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany zostały zaproponowa­ne w celu aktualizacji zapisów rozporządzenia na potrzeby realizacji zadań opera­cyjnych określonych w planach funkcjonowania działów admi­nistracji rządowej – transport i gospodarka morska oraz prze­niesienia kompetencji mini­strów w związku z wydaniem innych aktów prawnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2015
do góry