Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD264
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania nomenklatury zawartej w zmienianym rozporządzeniu do rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628). Projekt rozporządzenia uwzględnia także projektowane zmiany w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) przewidujące stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania w strukturze formacji nowego rodzaju jednostek organizacyjnych – ośrodków Straży Granicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), a w szczególności uwzględnienie wprowadzonego tą ustawą wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Poza powyższym niezbędne stało się wykreślenie z nowelizowanego rozporządzenia nieaktualnych odesłań do uchylonych przepisów oraz uwzględnienie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 37/11) dotyczącego obecności funkcjonariusza przy rozmowie osoby zatrzymanej z adwokatem lub radcą prawnym. Ponadto projektowane rozwiązania uwzględniają nową jednostkę organizacyjną Straży Granicznej – ośrodek Straży Granicznej, w związku z reorganizacją Straży Granicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2014
do góry