Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC107
Tytuł

Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Termin transpozycji upływa w dniu 14 lutego 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym regulować będą wymagania jakim odpowiadać ma sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany na polski rynek oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.Przepisy przedmiotowej ustawy dotyczyć będą kluczowych zagadnień funkcjonowania systemu gospodarowania zużytym sprzętem w Polsce, tj.: grup sprzętu, które podlegać będą przepisom, obowiązków wprowadzających sprzęt, zbierających zużyty sprzęt oraz prowadzących zakłady przetwarzania, poziomów zbierania oraz odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, prowadzenia rejestru przedsiębiorców, przemieszczania zużytego sprzętu oraz finansowania sytemu gospodarowania zużytym sprzętem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.02.2015
do góry