Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID143
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2014 - 2020 pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach realizuje program wieloletni przyjęty uchwałą nr 239/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”, zmieniony uchwałą nr 106/2009 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr 130/2011 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2011 r. Program ten obejmuje 50 zadań, z których zadania dotyczące tworzenia postępu biologicznego i jego wykorzystania w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej, uzyskiwania i utrzymania elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów,  badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów Unii Europejskiej, a także zadania związane z ochroną zasobów genowych roślin ogrodniczych kończą się w 2013 r., a pozostałe w roku 2014. Dzięki programowi zrealizowany został szereg prac z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w produkcji ogrodniczej, ochrony środowiska naturalnego, bezpiecznej żywności, postępu biologicznego, bioróżnorodności oraz ekologicznych metod produkcji ogrodniczej. Potrzeba kontynuacji prac wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, konieczności dostosowania produkcji ogrodniczej do wymogów Unii Europejskiej, szczególnie do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71), obowiązujących  od roku 2014. Poważnym zagrożeniem dla rozwoju ogrodnictwa w Polsce są zjawiska związane z globalną zmianą klimatu, w szczególności dotyczące prognozowanego zmniejszenia opadów, przyspieszenia degradacji gleb oraz pojawienia się na obszarze Polski nowych szkodników i chorób roślin. Konieczne jest zatem podjęcie działań przeciwdziałających pogorszaniu się przyrodniczych warunków do produkcji ogrodniczej. Ważną przyczyną konieczności realizacji projektowanego programu jest także potrzeba utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej sektora ogrodniczego na rynku europejskim. Z uwagi na najwyższą w rolnictwie pracochłonność upraw ogrodniczych, rozwój tego działu w istotny sposób przyczynia się do ograniczenia bezrobocia i rozwoju obszarów wiejskich. Istnieje także pilna potrzeba poprawy stanu liczebności rodzin pszczelich. Zmiany klimatyczne, zmiany w strukturze pożytków pszczelich, zanieczyszczenie środowiska oraz intensywna ochrona roślin, a także rozwój pasożytów wpływają negatywnie na stan i funkcjonowanie rodzin pszczelich. Niski stan liczebności rodzin pszczelich może mieć katastrofalny wpływ na produkcję rolną, jako że wszystkie rośliny sadownicze, a także znaczna część roślin warzywnych i rolniczych wymagają zapylenia przez owady, w tym przez pszczołę miodną. Konieczna jest zatem realizacja planowanych w programie zadań na rzecz poprawy dostępności bazy pokarmowej jako źródła pożytku dla pszczół miodnych i dzikich zapylaczy oraz optymalizacja metod gospodarki pasiecznej przeciwdziałających masowym upadkom rodzin pszczelich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego. Program zaplanowany został w postaci pięciu kluczowych obszarów badawczych:
1. Postęp biologiczny;
2. Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
3. Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
4. Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
5. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.
W programie zaplanowano 21 zadań, z których 4 będą realizowane przez 7 lat (2014-2020), a pozostałe 17 przez 6 lat (2015-2020). Zadaniem programu jest realizacja prac badawczo wdrożeniowych w zakresie tworzenia postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, opracowania i wdrażania systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów, a także zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. Ważnym zagadnieniem jest także wdrażanie wypracowanych rozwiązań do praktyki ogrodniczej i hodowlanej, upowszechnianie w społeczeństwie, a także podniesienie poziomu wiedzy producentów, doradców rolniczych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Planowanym głównym wykonawcą projektu jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, który jest w pełni przygotowany i ma odpowiednie doświadczenie do podjęcia jego realizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.07.2015
do góry