Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID142
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2014 - 2020 pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W roku 2013 kończy się okres realizacji programu wieloletniego przyjętego uchwałą nr 117/2008 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe”, i realizowanego w latach 2008-2013 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.  Dzięki programowi został zrealizowany szereg prac z zakresu wdrażania postępu biologicznego, zachowania i ochrony zasobów genowych dla wyżywienia i rolnictwa, oraz prac na rzecz procesów hodowlanych.  Potrzeba utrzymania i kontynuacji prac o tym charakterze wynika z faktu utrzymującej się dynamiki w rozwoju produkcji rolniczej. Zadaniem projektowanego programu wieloletniego jest realizacja prac badawczo wdrożeniowych opartych o  wykorzystanie naturalnych procesów występujących w przyrodzie, a więc naturalnej odporności roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska. Celem projektu programu jest nie tylko wypracowywanie nowych rozwiązań, ale także ich wdrażanie do praktyki rolniczej i hodowlanej, upowszechnianie w społeczeństwie.  Rozwiązania ujęte w projekcie mają charakter interdyscyplinarny, integrujący instytucje i dyscypliny naukowe poczynając od genomiki, przez metabolomikę, biotechnologię, biologię, genetykę molekularną i klasyczną, elementy agrotechniki, ochrony roślin, a także ochrony i wykorzystania bioróżnorodności. Planuje się, aby głównym wykonawcą projektowanego programu był w dalszym ciągu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, zaś w przypadku dwóch zadań z zakresu kolekcji banku genów roślin ogrodniczych i sadowniczych - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym efektom zewnętrznym dynamicznego rozwoju rolnictwa i niekoniecznie zależnym od  człowieka zmianom klimatu. Projektowany program został zaplanowany na okres 7 lat w postaci pięciu kluczowych obszarów badawczych:
1. Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych;
2. Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele;
3. Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych;
4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych;
5. Upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym, hodowli roślin, zmianach w przepisach ISTA i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.
Kluczowy obszar projektu programu obejmuje prace związane z roślinnym bankiem genów, w tym utrzymaniem kolekcji krajowych roślinnych zasobów genowych, które były finansowane jak dotąd wyłącznie w ramach programu wieloletniego. W bankach genów nasion, w ciekłym azocie, pod postacią kultur tkankowych i w kolekcjach polowych zgromadzone są najcenniejsze krajowe roślinne zasoby genowe. Pozostałe obszary badawcze projektu programu mają istotne znaczenie dla rozwoju sektora produkcji roślinnej w rolnictwie, z naciskiem na podnoszenie jej jakości. Do tych zagadnień należą doskonalenie roślin przy wykorzystaniu genów dzikich gatunków pokrewnych gatunkom uprawnym oraz zapobieganie zubożeniu zmienności genetycznej roślin. W ramach programu należy kontynuować prace naukowe związane z oceną wprowadzenia do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz doskonalenia laboratoryjnych technik identyfikacji i detekcji GMO na potrzeby służb kontrolnych. To zadanie jest istotne ze względu na nieustanny rozwój biotechnologii roślin oraz wszelkie zmiany w regulacjach prawnych dotyczących tego zagadnienia. Proponowany program związany jest  z łańcuchem żywnościowym i analizą możliwości pozyskiwania surowca do pierwotnej produkcji bezpiecznej żywności i paszy, kształtowaniem jakości surowców roślinnych a także zwiększaniem konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.07.2015
do góry