Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD419
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie ponad roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „KAS”, zidentyfikowano obszary, które powodują konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.). Projektowane zmiany mają wpłynąć pozytywnie na realizację zadań wykonywanych przez KAS, w szczególności poprzez zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych. Rozwiązania planowane w projekcie mają na celu usprawnienie funkcjonowania KAS. W szczególności zasadne jest wprowadzenie zmian w zakresie zadań i organizacji KAS, w tym możliwości pozyskiwania przez organy KAS informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących audytu, jak również uzupełnienie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie pragmatyki służbowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby dalszego rozwoju KAS oraz jeszcze skuteczniejsze wykonywanie przez nią zadań w zakresie realizacji dochodów z podatków, jak również innych należności oraz walkę z szarą strefą wskazane jest wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności w zakresie:
1) organizacji i zadań KAS, w szczególności planowane jest poszerzenie katalogu zadań i doprecyzowanie właściwości poszczególnych organów KAS oraz zasad finansowania KAS;
2) poszerzenia katalogu przestępstw, do których ścigania właściwa jest KAS, o występujące w stosunku do osób zatrudnionych oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przestępstwa z art. 235, art. 236, art. 238 i art. 239 Kodeksu karnego, a także przestępstwa określone w art. 230 i art. 230a skierowane przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem;
3) pomocy i informacji, w szczególności przewiduje się:
a) rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny) oraz  rozszerzenie przedmiotowe zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,
b) doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP),
4) kontroli celno-skarbowej oraz szczególnych uprawnień organów KAS zasadne jest w szczególności:
a) doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym  również w zakresie kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,
b) usprawnienie działań organów i jednocześnie zapewnienie kontrolowanemu realizacji przysługujących mu uprawnień poprzez zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nie objętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji,
c) poszerzeniu definicji kontrahenta kontrolowanego, w szczególności  o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli,
5) audytu, przewiduje się w szczególności:
a) wskazanie Szefa KAS, obok dyrektorów izb administracji skarbowej, jako uprawnionego do prowadzenia audytu krajowych środków publicznych uregulowanego w przepisach ustawy o KAS,
b) rozgraniczenie przepisów dotyczących audytu krajowych i zagranicznych środków publicznych i ich nowa systematyzacja;
6) pracy i służby, planuje się w szczególności wprowadzenie regulacji, które uelastycznią zarządzanie Służbą Celno-Skarbową, w tym zmiany zasad ustalania dodatku kontrolerskiego i orzeczniczego z procentowego na kwotowy oraz nałożenie na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę.
W projekcie zawarte zostaną również zmiany innych ustaw w zakresie związanym z realizacją zadań KAS, w szczególności:
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) proponuje się wskazanie dyrektora izby administracji skarbowej jako organu właściwego do przekazywania wniosku o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy naczelnikiem urzędu celno-skarbowego a naczelnikiem urzędu skarbowego.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. -  Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 226, z późn. zm.) proponuje się:
1) zmianę art. 179 § 6, zgodnie z którą naczelnik urzędu celno-skarbowego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe będzie wykonywał orzeczenia o przepadku przedmiotów;
2) zmianę art. 133 § 1 pkt 1 poprzez przeniesienie kompetencji z naczelnika urzędu skarbowego na naczelnika urzędu celno-skarbowego do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe polegającego na wystawianiu w sposób nierzetelny faktur lub rachunków albo posługiwaniu się takimi dokumentami.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 134, z późn. zm.) przewiduje się rozszerzenie uprawnień do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego na urzędy skarbowe.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) przewiduje się, że  w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego.
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.) proponuje się m.in. wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym organem odwoławczym od decyzji w sprawie kary pieniężnej wymierzonej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę tego naczelnika.
Niezależnie od powyższego przewiduje się wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania KAS, w tym poprzez wskazanie organów KAS właściwych  do realizacji zadań KAS wynikających m.in. z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. księgach wieczystych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian