Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD507
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia  zostanie wydany na podstawie  upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2000).
Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U.  poz. 1631) wymaga doprecyzowania w zakresie obowiązków podmiotów prowadzących działalność i użytkujących nabrzeża w  granicach portów morskich, których działalność może powodować zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych.
Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z sygnalizowanych przez dyrektorów urzędów morskich trudności interpretacyjnych związanych z § 14 ust. 2 oraz § 15 ww. rozporządzenia w zakresie zastosowanej w tych przepisach nazwy dokumentu dotyczącego zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, tj. nazwy: „zakładowy plan ratowniczy”. W rzeczywistości do opracowania: „zakładowych planów ratowniczych” na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z póżn. zm.) zobowiązani są prowadzący zakłady o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
W związku z niefortunną nazwą dokumentu zawartą w przepisach obowiązującego rozporządzenia sugerującą zakłady o wysokim zagrożeniu awarią powstały nie tylko problemy z interpretacją przepisów w  zakresie określenia podmiotów, które zobowiązane są do opracowania planów dotyczących zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, ale również problemy związane ze wskazaniem podmiotów, które powinny uzgodnić i zatwierdzić te plany. W konsekwencji postępowania w zakresie  przygotowania, uzgodnienia i zatwierdzania tych planów nie mogły zostać przeprowadzone prawidłowo.
W związku z tym powstała pilna potrzeba zmiany obowiązującego rozporządzenia w celu prawidłowego określania podmiotów zobowiązanych do tworzenia planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, a co za tym idzie również prawidłowego przeprowadzania procesu uzgadniania i zatwierdzania tych planów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano następujące kwestie:
1) w § 7 w ust. 1 w dodanym pkt 6 dodano zadanie rozszerzające możliwość współpracy Służby SAR na wodach UE i  poza nimi z odpowiednimi służbami Unii Europejskiej;
2) w § 8 w ust. 1 w zmienionym pkt 1 wskazano na konieczność określania odpowiedzialności podmiotów za opracowania i realizację planów zwalczania zanieczyszczeń na obszarach morskich jako jedno z podstawowych zadań Krajowego Planu. Proponowany przepis umożliwi dyrektorowi służby SAR sprecyzowanie wymogów w zakresie podziału odpowiedzialności i zasad współpracy w odniesieniu do wykonywania zadań wynikających z Krajowego Planu;
3)  w § 14 ust. 2 wskazano prawidłową nazwę dokumentu dotyczącego zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach – tj. „planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych”;
4) w § 15 ust. 1 wskazano podmioty zobowiązane do opracowania i aktualizacji planów zwalczania zagrożeń i  zanieczyszczeń dla wód portowych;
5)  w § 15 ust. 2 wskazano zakres tych planów oraz podmioty odpowiedzialne za ich uzgadnianie;
6) w § 15 ust. 2a wskazano podmioty prowadzące działalność poza obszarami portów morskich, zobowiązane do opracowania i aktualizacji planów zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska, które opracowywane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U.  poz. 812, z późn. zm.). Wskazano również podmioty odpowiedzialne za ich uzgadnianie;
7) w § 15 ust. 3 wskazano podmiot odpowiedzialny za zatwierdzanie planów, o których mowa w § 15.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry