Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD255
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi dostosowanie zasad użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do brzmienia ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628), która zmieniła ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985, z późn. zm.). Ponadto przedmiotowy projekt wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W obecnym brzmieniu ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym w sposób odmienny reguluje zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym moc utraciły § 5 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego. Projektowane rozporządzenie poza zasadniczym celem dostosowania regulacji do brzmienia ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, wprowadza również zmiany odnoszące się do:
1.Instytucji koordynujących działania oddziałów Sił Zbrojnych, wymienionych w § 3 – zmiana wynika z reorganizacji systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym utworzenia z dniem 1 stycznia 2014 r. organów dowodzenia: Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w miejsce obecnie funkcjonujących dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i określenia zakresów ich zadań oraz zmiany zakresu zadań Szefa Sztabu Generalnego.
2. Treści meldunków, wymienionych w § 7 ust. 1, uszczegółowiając  je o obowiązujące procedury, w  tym wynikające z wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r.  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
3.Systemu meldunkowego określonego w § 7 ust 3 – 5, dodając  osobę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wprowadzającego stan wyjątkowy) i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz precyzując, kto sporządza szczegółową informację dotyczącą użycia oddziałów Sił Zbrojnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry