Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej

Numer Nazwa zbioru danych osobowych
1 Informacje na temat użytkowników bazy ogłoszeń w służbie cywilnej korzystających z newslettera oraz formularza wsparcia
2 Zbiór danych dotyczących ocen okresowych dyrektorów generalnych urzędów będących urzędnikami służby cywilnej oraz przyznanych im stopni służbowych.
3 Zbiory danych wytworzone w Urzędzie Służby Cywilnej dotyczące osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz konkursów na te stanowiska.
4 Zbiory danych wytworzone w Urzędzie Służby Cywilnej dotyczące postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz urzędników służby cywilnej.
5 Zbiór archiwalnych akt osobowych urzędników służby cywilnej i dyrektorów generalnych urzędów wytworzony w zlikwidowanym Urzędzie Służby Cywilnej.
6 Ewidencja niektórych decyzji kadrowych podejmowanych w stosunku do członków korpusu służby cywilnej – zbiór archiwalny.
7 Ewidencja przeniesień w służbie cywilnej – zbiór archiwalny.
8 Lista osób przeniesionych do korpusu służby cywilnej z Najwyższej Izby Kontroli i samorządu – zbiór danych prowadzony w zlikwidowanym Urzędzie Służby Cywilnej.
9 Ewidencja urzędników służby cywilnej przeniesionych przez Szefa Służby Cywilnej.
10 Ewidencja osób uprawnionych do mianowania oraz urzędników służby cywilnej – aspekt finansowy.
11 Ewidencja osób uprawnionych do mianowania oraz urzędników służby cywilnej – aspekt kadrowy.
12 Ewidencja urzędników służby cywilnej - zbiór archiwalny.
13 Lista trenerów w służbie cywilnej – zbiór archiwalny.
14 Informacje o stosowaniu art. 196 – zbiór archiwalny.
15 Projekty pomocowe – zbiór archiwalny.
16 Nabory DGU - zbiór archiwalny
17 Lista użytkowników bazy ogłoszeń w służbie cywilnej.
18 Akta osobowe dyrektorów generalnych urzędów - zbiór archiwalny
19 Wykaz przedstawicieli Szefa Służby Cywilnej do obserwacji naborów - zbiór archiwalny
20 Informacje o obsadzie wyższych stanowisk w służbie cywilnej - zbiór archiwalny.
21 Baza absolwentów KSAP.
22 Lista DGU i osób zastępujących DGU.
23 Lista użytkowników CKP - zatrudnienie i wynagrodzenie.
24 CKP – zatrudnienie i wynagrodzenie.
25 Zgłoszenia do szkoleń centralnych.
26 Zestaw danych osobowych zawartych w korespondencji w sprawach służby cywilnej.
27 Archiwum.
28 Postępowania w sprawach dotyczących orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

do góry