Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

92
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
93

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
92

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef KPRM III kwartał 2020 r. Więcej
91

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych

Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
89

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu III kwartał 2020 r. Więcej
90

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu

Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych IV kwartał 2020 r. Więcej
87

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej

Konrad Szymański Minister do Spraw Unii Europejskiej IV kwartał 2020 r. Więcej
88

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji oraz zasad wyznaczania osób na stanowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej

Konrad Szymański Minister do Spraw Unii Europejskiej IV kwartał 2020 r. Więcej
86

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych IV kwartał 2020 r Więcej
85

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju III kwartał 2020 r. Więcej
84

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych IV kwartał 2020 r. Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry