Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

11.05.2019 11:58 II kwartał 2019 r. II kwartał 2019 r. - WYCOFANY

Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

11.05.2019 11:58 -

W toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów  negatywnie zaopiniowało propozycję zwiększenia wydatków z budżetu państwa łącznie o 28,54 mln zł w okresie 10 lat po wejściu w życie nowelizacji, w tym na zwiększenie liczby etatów w IJHARS o 44. Wskazując, że ze względu na ograniczenia, jakie niesie ze sobą obowiązująca reguła wydatkowa, stabilizująca poziom wydatków publicznych, proponowane rozwiązania powinny być neutralne dla budżetu państwa. W przypadku wystąpienia skutków finansowych, wnioskodawca powinien przedstawić zatem propozycję wydatków, z których zamierza zrezygnować w celu sfinansowania proponowanych zmian. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizując sytuację kadrową IJHARS, jej budżet  oraz obecnie realizowane zadania tej Inspekcji nie widzi możliwości wygospodarowania oszczędności finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektowanych nowych zadań.
Dodatkowo należy podkreślić, że zarówno Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jak również podmioty zgłaszające uwagi w ramach konsultacji publicznych wskazywały na bardzo znaczące obciążenie podmiotów skupowych nowymi wymaganiami, które może doprowadzić do zamknięcia części punktów skupu i ograniczenia lub uniemożliwienia w ten sposób dostępu do skupu szczególnie małym gospodarstwom rolnym. Jednocześnie część organizacji reprezentujących podmioty skupowe wskazywała na działające już obecnie systemy skupu zapewniające rzetelność rozliczania transakcji skupowych.
Należy dodać, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwija również działania w innych kierunkach mających na celu zwiększenie rzetelności dokonywanych transakcji skupowych. Obecnie realizowany jest projekt strategiczny pn. Platforma żywnościowa. Celem tego projektu, dedykowanego dla wszystkich uczestników rynku, tj.: producentów, przetwórców, podmiotów skupujących, firm eksportujących, jest uruchomienie przez podmiot rynku kapitałowego elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolno-spożywczych. Platforma umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, co pozwoli na tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. Dokonując sprzedaży swojego towaru za pośrednictwem krajowej Platformy żywnościowej producent rolny uzyska gwarancję zapłaty oraz bezpiecznej i pewnej transakcji. Będzie to możliwe dzięki funkcjonowaniu Izby Rozliczeniowej, Jednostki Kontrolnej, Akredytowanego Laboratorium, Autoryzowanych Magazynów. W pierwszym etapie platforma będzie działać w formule rynku spot, którego pilotażowe uruchomienie dla wybranego produktu rolnego w ramach niniejszego projektu zostało zaplanowane na 2020 r.
Ponadto w odniesieniu do producentów rolnych produkujących i wprowadzających na rynek produkty w małej ilości w ramach szeroko rozumianej sprzedaży bezpośredniej (krótkie łańcuchy dostaw), Ministerstwo zawnioskowało,w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na propozycje tematów projektów zamawianych w ramach Programu GOSPOSTRATEG, o uruchomienie projektu pn. AgroMarket w technologii Blockchain.


do góry