Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

02.09.2019 11:04

Konieczność zmiany rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej wynika z planowanej modernizacji funkcjonalności systemu. Szeroko zakrojony rozwój portalu ma na celu ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych różnym grupom odbiorców. Projekt nowelizacji zakłada dodanie do funkcjonalności portalu wymianę komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem systemu, w celu umożliwienia m.in. zgłaszania propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Bezpośredni kontakt użytkowników systemu z administratorem portalu i jego dostawcą będzie miał wpływ na użyteczność i wykorzystanie zasobów informacyjnych już udostępnionych, a także kolejnych zasobów zaplanowanych do udostępnienia. Rozwiązanie powstaje w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Konieczność zmiany rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej wynika z planowanej modernizacji funkcjonalności systemu. Szeroko zakrojony rozwój portalu ma na celu ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych różnym grupom odbiorców. Projekt nowelizacji zakłada dodanie do funkcjonalności portalu wymianę komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem systemu, w celu umożliwienia m.in. zgłaszania propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Bezpośredni kontakt użytkowników systemu z administratorem portalu i jego dostawcą będzie miał wpływ na użyteczność i wykorzystanie zasobów informacyjnych już udostępnionych, a także kolejnych zasobów zaplanowanych do udostępnienia. Rozwiązanie powstaje w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

02.09.2019 11:04

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia polegać będzie na dodaniu do § 3 w ust. 2 pkt 6 zapisu, który to umożliwi obywatelom zgłaszanie propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Komunikacja użytkowników systemu z administratorem portalu lub dostawcą będzie dokonywana poprzez środki komunikacji elektronicznej. Ponadto, w § 3 dodany zostanie ust. 6, nakładający konieczność podania przez użytkownika portalu adresu jego poczty elektronicznej, który jest niezbędny do wykorzystania  ww. komunikacji elektronicznej z administratorem portalu lub dostawcą.

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia polegać będzie na dodaniu do § 3 w ust. 2 pkt 6 zapisu, który to umożliwi obywatelom zgłaszanie propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Komunikacja użytkowników systemu z administratorem portalu lub dostawcą będzie dokonywana poprzez środki komunikacji elektronicznej. Ponadto, w § 3 dodany zostanie ust. 6, nakładający konieczność podania przez użytkownika portalu adresu jego poczty elektronicznej, który jest niezbędny do wykorzystania  ww. komunikacji elektronicznej z administratorem portalu lub dostawcą.
Równocześnie, po etapie uzgodnień międzyresortowych, w związku z trwającym rozwojem funkcjonalności portalu, który jest dokonywany w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja” (dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), niezbędnym stało się wprowadzenie zmian do projektu na obecnym etapie prac legislacyjnych. Zmiana polega na dodaniu nowej funkcjonalności CRIP zapewniającej za pośrednictwem interfejsu programistycznego automatyczną wymianę danych z innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej i ich udostępnianie (§ 3 ust. 3a). Ponadto, w celu zapewnienia dwustronnej komunikacji pomiędzy centralnym repozytorium a zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi proponuje się zmianę definicji interfejsu programistycznego ujętej w § 2 pkt 3. W związku z zaproponowanym w § 3 ust. 3a rozwiązaniem proponuje się dodać § 6a i § 7a, definiujące zestaw metadanych zasobu informacyjnego i jednostki informacji publicznej, które będą automatycznie dodawane przez oprogramowanie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (w przypadku ich dostępności w zewnętrznym repozytorium).
Dodatkowo, proponowana zmiana ma na celu dokonanie zmian porządkujących. W projektowanym § 2 pkt 2, proponuje się dodanie do obecnej definicji dostawcy również podmiotów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zmiana ta implikuje konieczność modyfikacji § 6 ust. 1 pkt 4 polegającej na wprowadzaniu przez wszystkich dostawców metadanej „częstotliwość aktualizacji” opisującej zasób informacyjny. Ponadto, w projektowanym § 8 ust. 1 pkt 2 wskazano podmiot - dostawcę, przez którego przekazywane są zbiory.


do góry