Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

08.11.2018 10:00 -

Konieczność zmiany rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej wynika z planowanej modernizacji funkcjonalności systemu. Szeroko zakrojony rozwój portalu ma na celu ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych różnym grupom odbiorców. Projekt nowelizacji zakłada dodanie do funkcjonalności portalu wymianę komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem systemu, w celu umożliwienia m.in. zgłaszania propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Bezpośredni kontakt użytkowników systemu z administratorem portalu i jego dostawcą będzie miał wpływ na użyteczność i wykorzystanie zasobów informacyjnych już udostępnionych, a także kolejnych zasobów zaplanowanych do udostępnienia. Rozwiązanie powstaje w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

08.11.2018 10:00 -

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia polegać będzie na dodaniu do § 3 w ust. 2 pkt 6 zapisu, który to umożliwi obywatelom zgłaszanie propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Komunikacja użytkowników systemu z administratorem portalu lub dostawcą będzie dokonywana poprzez środki komunikacji elektronicznej. Ponadto, w § 3 dodany zostanie ust. 6, nakładający konieczność podania przez użytkownika portalu adresu jego poczty elektronicznej, który jest niezbędny do wykorzystania  ww. komunikacji elektronicznej z administratorem portalu lub dostawcą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

08.11.2018 10:00 - MC

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

08.11.2018 10:00 - Marek Zagórski Minister Cyfryzacji

Rodzaj dokumentu

08.11.2018 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

08.11.2018 10:00 - MC

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

08.11.2018 10:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

08.11.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

08.11.2018 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej


do góry