Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

20.12.2018 16:00 -

Niniejszy projekt pozostaje w bezpośrednim związku z projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych zakłada wprowadzenie rozwiązań mających na celu m.in. powiązanie wydatków państwa z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, zwiększenie średniej liczby ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla MŚP, uproszczenie procedur, zwiększenie nacisku na współpracę i proporcjonalność w relacjach zamawiających z wykonawcami oraz zoptymalizowanie systemu kontroli.
Z uwagi na zakres regulacji objętej projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, uzasadnione jest opracowanie odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie to służy zapewnieniu spójności i przejrzystości ww. projektów ustaw poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego prawa od przepisów dostosowujących, przejściowych i zmieniających.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

20.12.2018 16:00 -

W celu zachowania spójność projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zapewnienia przejrzystości regulowanej materii opracowano odrębny projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę.  Zmiany te mają głównie charakter dostosowawczy i porządkujący. Największą grupę przepisów stanowić będą przepisy zmieniające. W większości polegają one wyłącznie na aktualizacji odesłania do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez wprowadzania dodatkowych modyfikacji. Drugą grupę przepisów stanowić będą przepisy dostosowujące i przejściowe związane m.in. z zmianami w procedurach, w postępowaniu skargowym oraz w kontrolach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

20.12.2018 16:00 - MPiT

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

20.12.2018 16:00 - Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rodzaj dokumentu

20.12.2018 16:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

20.12.2018 16:00 - MPiT

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

20.12.2018 16:00 - II kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

20.12.2018 16:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

20.12.2018 16:00 - Urząd Zamówień Publicznych

Tytuł projektu

20.12.2018 16:00 -

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych


do góry