Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

20.12.2018 16:00 -

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienie może przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju poprzez prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu. W tym celu należy dążyć do zwiększenia efektywności zamówień publicznych, uwzględniając jednocześnie ich rolę w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.
Konieczne jest również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji. Od czasu uchwalenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) była ona nowelizowana kilkadziesiąt razy. Wpłynęło to negatywnie na czytelność ustawy oraz zatarcie jej pierwotnej systematyki, co utrudnia korzystanie z niej oraz uzasadnia opracowanie nowej, kompleksowej regulacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

20.12.2018 16:00 -

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania:
1. Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.
2. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
1) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
2) nałożenie obowiązku dla centralnych organów administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
3) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań;
4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
6) wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.
3. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:
1) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
2) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
4. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej).
5. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:
1) określenie zasad kształtowania umów;
2) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
3) określenie obowiązkowych postanowień umownych;
4) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
6. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.
7. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.
8. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
9. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO:
1) obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
2) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
10. Usprawnienie systemu kontroli poprzez:
1) wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;
2) przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;
3) obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.
11. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i  propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

20.12.2018 16:00 - MPiT

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

20.12.2018 16:00 - Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rodzaj dokumentu

20.12.2018 16:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

20.12.2018 16:00 - MPiT

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

20.12.2018 16:00 - II kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

20.12.2018 16:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

20.12.2018 16:00 - Urząd Zamówień Publicznych

Tytuł projektu

20.12.2018 16:00 -

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych


do góry