Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

18.06.2019 07:00 -

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Polska stała się krajem dynamicznego rozwoju sieci drogowej. Wybudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, a wiele następnych jest w trakcie budowy albo zaplanowanych do wybudowania. Wraz z rozwojem sieci dróg, rosnącą liczbą użytkowników pojazdów mechanicznych i coraz większą kongestią ruchu na polskich drogach, pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań, które byłyby „pomocne” służbom ratowniczym podejmującym działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego. Najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na szansę na przeżycie ofiary takiego zdarzenia jest czas przejazdu pojazdów ratunkowych. Odpowiedzialne i racjonalne zachowanie kierowców poruszających się drogą, którą służby ratownicze chcą dotrzeć do miejsca zdarzenia albo znajdujących się w bezpośrednim obszarze zdarzenia drogowego, odgrywa ogromną rolę i może uratować komuś życie.
W Polsce sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego reguluje art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwanej dalej „PoRD”. Zgodnie z brzmieniem art. 9 PoRD uczestnik ruchu (np. kierujący pojazdem korzystający z drogi publicznej, w tym autostrady, czy drogi ekspresowej) i inna osoba znajdująca się na drodze (np. osoba wykonująca roboty drogowe, policjant kierujący ruchem) są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, pod warunkiem że jest on prawidłowo oznakowany oraz znajduje się w ruchu. Zgodnie z art. 2 pkt 38 PoRD pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Dodatkowo, art. 53 PoRD wymienia przykładowe pojazdy uprzywilejowane.
Przedmiotowy art. 9 PoRD wskazuje ponadto na czym polega realizacja obowiązku „ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego”. Jest to w szczególności:
1) niezwłoczne usunięcie się z drogi pojazdu uprzywilejowanego;
2) zatrzymanie się, ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu.
Sposób zachowania się uczestnika ruchu drogowego zależy od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni - prawej albo lewej, lub na pobocze. Może to być także opuszczenie jezdni.
Podkreślenia wymaga, że dokonanie przez uczestników ruchu (przede wszystkim kierujących pojazdami) właściwej oceny sytuacji i w konsekwencji zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku zapewnia możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych na odcinkach dróg, na których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy, spowodowany np. zdarzeniem drogowym.
Podkreślić należy, że nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.). W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń.
W świetle powyższego o ile z samego sformułowania obowiązku określonego w art. 9 PoRD można wysnuć wniosek o obowiązku tworzenia korytarza ratunkowego (tzw. „korytarza życia”), to jednak wciąż wydaje się on być zbyt mało precyzyjny. Przepis w obowiązującym brzmieniu nie definiuje wprost obowiązku tworzenia korytarzy ratunkowych, a jego zastosowanie wciąż jest efektem jedynie działań promujących i uświadamiających społeczeństwo.
Niestety przykłady z polskich dróg w ostatnim czasie pokazują (np. poprzez blokowanie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego), że nie wszyscy kierowcy, pomimo prowadzonych akcji edukacyjnych wśród kierowców na temat zasad użytkowania i zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej, są w stanie zachowywać się odpowiednio, gdy służby ratunkowe próbują uzyskać dostęp do miejsca zdarzenia drogowego.
Brak jednoznacznych dyspozycji zachowania się dla kierujących pojazdami powoduje, że w przypadku zdarzenia drogowego lub innego zdarzenia, czas dojazdu służb ratowniczych coraz bardziej się wydłuża. Dlatego też konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce o wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających wymagania wobec kierujących pojazdami w takich przypadkach w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i możliwości dotarcia pomocy do miejsc zdarzeń drogowych w jak najkrótszym czasie, nie powodując dodatkowego zagrożenia na drodze.
Ponadto, z przeprowadzonego w czerwcu 2018 r. na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Badania postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” wynika, iż znaczna większość Polaków zdecydowanie popiera wprowadzenie do stosowania na drogach tzw. „korytarzy życia”.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

18.06.2019 07:00 -

W projektowanej regulacji proponuje się dotychczasową treść art. 9 PoRD oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2-4 w brzmieniu wskazującym na utworzenie przez kierującego pojazdem „korytarza życia” na m.in. drogach szybkiego ruchu i danie możliwości skorzystania z pobocza lub pasa rozdzielającego w takim przypadku oraz zakaz korzystania z pierwszeństwa pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
Powyższe może mieć wpływ na:
1) zapewnienie jasnych i prostych zasad postępowania kierującego pojazdem w przypadku nadjeżdżania pojazdu uprzywilejowanego;
2) przyśpieszenie dotarcia służb ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych, dzięki czemu osoby poszkodowane w ich wyniku szybciej uzyskają właściwą pomoc, co może zwiększyć ich szanse na przeżycie i mniejszy uszczerbek na zdrowiu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

18.06.2019 07:00 - MI

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

18.06.2019 07:00 - Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

Rodzaj dokumentu

18.06.2019 07:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

18.06.2019 07:00 - MI

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

18.06.2019 07:00 - III kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

18.06.2019 07:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

18.06.2019 07:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


do góry