Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.12.2018 10:00 -

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112/19 z 02.05.2018 r., str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem” konieczne jest (zgodnie z art. 8 rozporządzenia) wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia, tj. obowiązkowi okresowego przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego informacji określonych w art. 4 rozporządzenia oraz przekazywania temu organowi zgodnie z art. 5 ust 1 rozporządzenia publicznych cenników opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia państwa członkowskie do dnia 23 listopada 2019 r. poinformują Komisję Europejską o wprowadzonych przepisach, a następnie powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, zatrudniający średnio co najmniej 50 osób, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu:
1. zgodnie z ust.1 – informacje identyfikujące firmę, charakter i opis oferowanych usług doręczenia paczek oraz ogólne warunki świadczenia usług doręczania paczek, w tym opis procedury składania skarg przez użytkowników i potencjalne ograniczenia odpowiedzialności
2. zgodnie z ust. 3 – informacje dotyczące:
a. wielkości rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność – w podziale na usługi doręczania paczek krajowych oraz przychodzących i wychodzących paczek transgranicznych;
b. liczby zatrudnionych w poprzednim roku kalendarzowych osób uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w danym państwie członkowskim (z uwzględnieniem statusu zatrudnienia, pełnego lub niepełnego wymiaru godzin, pracowników tymczasowych i samozatrudnionych);
c. liczby paczek obsłużonych w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w podziale na paczki krajowe oraz przychodzące i wychodzące paczki transgraniczne;
d. nazw podwykonawców oraz charakteru świadczonych przez nich usług doręczania paczek;
e. w miarę dostępności – publicznych cenników dotyczących usług doręczania paczek, obowiązujących w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisja Europejska do dnia 23 września 2018 r. zobowiązana jest do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego określającego formularz do celów przekazywania powyższych informacji.
Zgodnie z art. 5 ust.1  rozporządzenia operatorzy zobowiązani do przekazywania ww. informacji przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją, według kategorii wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
Dla prawidłowego stosowania rozporządzenia, niezbędne jest wprowadzenie:
1) w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) przepisów określających podmiot  odpowiedzialny za egzekwowanie obowiązków informacyjnych nałożonych na operatorów świadczących usługi transgranicznego doręczania paczek oraz określających sankcje za uchybienie przepisom rozporządzenia oraz tryb ich egzekwowania. Proponuje się by tym organem był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwany dalej Prezesem UKE). Ponadto wskazane będzie, że informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia, ,przedkładane będą Prezesowi UKE z wykorzystaniem formularzy opublikowanych przez Komisję zgodnie z art. 4 ust 4 rozporządzenia),
2) w art. 192 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954) zmiany polegającej na dodaniu nowego punktu rozszerzającego kompetencje Prezesa UKE o zadania nałożone przepisami rozporządzenia na krajowy organ regulacyjny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.12.2018 10:00 -

W celu prawidłowego stosowania rozporządzenia proponuje się nowelizację ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, polegającą na dodaniu  nowego artykułu 43a i 43b, w których:
- określone będzie, że informacje, o których mowa w art. 4 ust 1 i 3 rozporządzenia, przedkładane będą Prezesowi UKE z wykorzystaniem formularzy opublikowanych przez Komisję zgodnie z art. 4 ust 4 rozporządzenia,
- Prezes UKE wskazany zostanie jako organ egzekwujący realizację przez operatorów obowiązków informacyjnych określonych w art. 4 ust. 1 i 3 oraz w art. 5 ust. 1 rozporządzenia, a także obowiązków nałożonych zgodnie z uprawnieniami organu regulacyjnego, o których mowa w art. 4 ust. 5-7 i art. 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia.
Ponadto proponuje się dodanie nowego art. 126 a określającego karę pieniężną, której podlegać będzie podmiot, w przypadku niedostarczenia wymaganych informacji. Zgodnie z projektowanym przepisem wysokość kary pieniężnej za uchybienie w/w obowiązkom informacyjnym nie może przekroczyć 2% przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary, przy czym Prezes UKE ustala wysokość kary uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. Operator, który dopuścił się naruszenia, przekazuje Prezesowi UKE dane niezbędne do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej - w przypadku niedostarczenia tych danych Prezes UKE ustala tę podstawę w sposób szacunkowy. Kara ta nie może być wówczas niższa niż równowartość 500 000 euro. Powyższe rozwiązania są analogiczne do sankcji nakładanych obecnie przepisem art. 126 ustawy – Prawo pocztowe  na operatorów pocztowych, którzy uchybili obowiązkom sprawozdawczym, o których mowa w art. 43 ustawy.
Niezależnie od powyższych zmian projekt przewiduje rozszerzenie kompetencji Prezesa UKE wskazanych w art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne o obowiązki związane z realizacją rozporządzenia.
Projekt wprowadza także przepis przejściowy wskazujący, iż po raz pierwszy publiczne cenniki opłat  z usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia operatorzy przedkładają do dnia 31 stycznia 2020 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.12.2018 10:00 - MI

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.12.2018 10:00 - Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

Rodzaj dokumentu

05.12.2018 10:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.12.2018 10:00 - MI

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.12.2018 10:00 - I kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

05.12.2018 10:00 - C – projekty implementujące UE

Tytuł projektu

05.12.2018 10:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo  telekomunikacyjne


do góry