Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

17.09.2019 13:47

W projekcie ustawy proponuje się powierzenie zadań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych IJHARS przez wyłączenie ze struktur IH części pracowników realizujących obecnie kontrole w obszarze żywności i włączenie ich do struktur IJHARS wraz z odpowiednimi zmianami przepisów ustaw związanych z tym obszarem kontroli. Dotyczy to, w szczególności, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponieważ nadzór nad jakością handlową jest realizowany przez IJHARS i IH na podstawie tych samych przepisów (głównie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów szczególnych) propozycja realizacji tego nadzoru przez jedną inspekcję zarówno w produkcji, jak i w obrocie detalicznym (w hurtowniach, sklepach, na bazarach, itp.) może zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału połączonych służb kontrolnych w realizacji różnych zadań związanych z  nadzorem nad jakością handlową żywności (ujednolicenie procedur kontrolnych, koordynowanie pracy inspektorów na wszystkich poziomach produkcji i obrotu przez jeden podmiot).
Wraz z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, zaproponowano w projekcie ustawy powierzenie IJHARS również innych kompetencji IH związanych z kontrolą żywności, tj. kontroli restauracji i działalności cateringowej, wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w odniesieniu do żywności oraz z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z artykułami rolno-spożywczymi.
W celu pełniejszego wykorzystania potencjału służb urzędowej kontroli żywności zaproponowano  zmiany w strukturach inspekcji (odzespolenie) oraz w zasadach finansowania, co powinno wpłynąć na wyeliminowanie występującego obecnie zagrożenia niewystarczającego zabezpieczenia środków finansowych przez poszczególnych wojewodów na realizację ustawowych zadań IJHARS. 

W projekcie ustawy proponuje się powierzenie zadań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych IJHARS przez wyłączenie ze struktur IH części pracowników realizujących obecnie kontrole w obszarze żywności i włączenie ich do struktur IJHARS wraz z odpowiednimi zmianami przepisów ustaw związanych z tym obszarem kontroli. Dotyczy to, w szczególności, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponieważ nadzór nad jakością handlową jest realizowany przez IJHARS i IH na podstawie tych samych przepisów (głównie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów szczególnych) propozycja realizacji tego nadzoru przez jedną inspekcję zarówno w produkcji, jak i w obrocie detalicznym (w hurtowniach, sklepach, na bazarach, itp.) może zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału połączonych służb kontrolnych w realizacji różnych zadań związanych z  nadzorem nad jakością handlową żywności (ujednolicenie procedur kontrolnych, koordynowanie pracy inspektorów na wszystkich poziomach produkcji i obrotu przez jeden podmiot).
Wraz z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, zaproponowano w projekcie ustawy powierzenie IJHARS również innych kompetencji IH związanych z kontrolą żywności, tj. kontroli restauracji i działalności cateringowej, wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w odniesieniu do żywności oraz z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z artykułami rolno-spożywczymi.
W celu pełniejszego wykorzystania potencjału służb urzędowej kontroli żywności zaproponowano  zmiany w strukturach inspekcji (odzespolenie) oraz w zasadach finansowania, co powinno wpłynąć na wyeliminowanie występującego obecnie zagrożenia niewystarczającego zabezpieczenia środków finansowych przez poszczególnych wojewodów na realizację ustawowych zadań IJHARS.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

17.09.2019 13:47 III kwartał 2019 r. III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r.

do góry