Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

26.03.2019 09:00 -

W obecnym stanie prawnym jakość handlowa żywności jest kontrolowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH) w zależności od etapu obrotu. IJHARS podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, a IH jest kierowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To różne usytuowanie w strukturach administracji rządowej organów urzędowej kontroli żywności odpowiedzialnych za jej jakość handlową może być przyczyną wolniejszej reakcji na pojawiające się zagrożenia dla ekonomicznych interesów konsumentów.
W chwili obecnej zarówno organy IH, jak i IJHARS umiejscowione są w strukturach wojewódzkiej administracji zespolonej. Biorąc pod uwagę ogólnokrajowy zakres działalności organów urzędowej kontroli żywności, brak pionizacji tych służb w sposób istotny ogranicza efektywność ich działań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.03.2019 09:00 -

W projekcie ustawy proponuje się powierzenie zadań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych IJHARS przez wyłączenie ze struktur IH części pracowników realizujących obecnie kontrole w obszarze żywności i włączenie ich do struktur IJHARS wraz z odpowiednimi zmianami przepisów ustaw związanych z tym obszarem kontroli. Dotyczy to, w szczególności, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponieważ nadzór nad jakością handlową jest realizowany przez IJHARS i IH na podstawie tych samych przepisów (głównie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów szczególnych) propozycja realizacji tego nadzoru przez jedną inspekcję zarówno w produkcji, jak i w obrocie detalicznym (w hurtowniach, sklepach, na bazarach, itp.) może zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału połączonych służb kontrolnych w realizacji różnych zadań związanych z  nadzorem nad jakością handlową żywności (ujednolicenie procedur kontrolnych, koordynowanie pracy inspektorów na wszystkich poziomach produkcji i obrotu przez jeden podmiot).
Wraz z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, zaproponowano w projekcie ustawy powierzenie IJHARS również innych kompetencji IH związanych z kontrolą żywności, tj. kontroli restauracji i działalności cateringowej, wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w odniesieniu do żywności oraz z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z artykułami rolno-spożywczymi.
W celu pełniejszego wykorzystania potencjału służb urzędowej kontroli żywności zaproponowano  zmiany w strukturach inspekcji (odzespolenie) oraz w zasadach finansowania, co powinno wpłynąć na wyeliminowanie występującego obecnie zagrożenia niewystarczającego zabezpieczenia środków finansowych przez poszczególnych wojewodów na realizację ustawowych zadań IJHARS. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

26.03.2019 09:00 - MRiRW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.03.2019 09:00 - Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaj dokumentu

26.03.2019 09:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

26.03.2019 09:00 - MRiRW

Typ dokumentu

26.03.2019 09:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

26.03.2019 09:00 - UOKiK

Tytuł projektu

26.03.2019 09:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw


do góry