Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

21.11.2016 13:00 -

Instytut Rozwoju Służb Społecznych, zwany dalej „Instytutem” działa na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Socj. poz. 1) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. U. poz. 1189) oraz Statutu Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
Instytut znajduje się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z zadłużenia jednostki.

Zobowiązania finansowe wg. stanu na dzień:
- 31 grudnia 2015 r. – wynosiły 379 tys. zł,
- 31 maja 2016 r. – wynosiły 598 tys. zł,
- 15 lipca 2016 r. - wyniosły 806 tys. zł.

Z przedstawianych do września br. informacji o sytuacji finansowej Instytutu wynika, że strata z działalności oscyluje wokół 1 mln zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kilkakrotnie zwracało się do Instytutu o wskazanie działań naprawczych mających na celu poprawę sytuacji finansowej jednostki. W odpowiedziach Instytut wskazywał rozwiązania, które nadal nie umożliwiały znaczącej poprawy funkcjonowania Instytutu oraz wypłaty zaległych zobowiązań finansowych.
W związku z pogłębiającym się wzrostem zobowiązań Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zarządzeniem Nr 43 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do Spraw Oceny Funkcjonowania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych  (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz.43), powołał Zespół Roboczy do Spraw Oceny Funkcjonowania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w celu:
- dokonania oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji Instytutu, w tym w szczególności dokonania oceny jego sytuacji finansowej i organizacyjno-prawnej oraz,
- wypracowania stanowiska dotyczącego rozwiązań systemowo - organizacyjnych w odniesieniu do dalszego funkcjonowania Instytutu.
Po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji finansowej i organizacyjno - prawnej, wskazany wyżej Zespół  zarekomendował Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej likwidację Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311).
Rekomendacja Zespołu była wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z niepowodzeniem innych wariantów wskazanych przepisami ustawy o instytutach badawczych, pogłębiającej się trudnej sytuacji finansowej Instytutu oraz braku perspektyw jej poprawy, a także znacznych braków kadrowych uniemożliwiających między innymi prowadzenie spraw księgowych i osobowych.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendację Zespołu o likwidacji Instytutu uznał za uzasadnioną.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 25 października 2016 r. (pismo znak: DN.ZN.174.17.2016.1.MB) pozytywnie zaopiniował likwidację Instytutu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

21.11.2016 13:00 -

1. Określenie Instytutu podlegającego likwidacji;
2. Określenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji;
3. Określenie terminu zakończenia działalności Instytutu;
4. Określenie sposobu i trybu rozdysponowania mienia Instytutu;
5. Określenie sposobu uregulowania zobowiązań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

21.11.2016 13:00 - MRPiPS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

21.11.2016 13:00 - Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

21.11.2016 13:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

21.11.2016 13:00 - MRPiPS

Typ dokumentu

21.11.2016 13:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

21.11.2016 13:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie


do góry