Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

30.06.2017 15:00 -

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U poz. 1676) wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zmiany w systemie oświaty, wprowadzone ww. aktami prawnymi, spowodowały konieczność nowelizacji przepisów sekcji P Edukacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) spowoduje ujednolicenie przepisów sekcji P tej klasyfikacji z aktualnymi przepisami odnoszącymi się do systemu oświaty, co będzie miało pozytywny wpływ na użytkowników informacji w tym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

30.06.2017 15:00 -

Celem opracowania niniejszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów jest wprowadzenie zmian, w zakresie sekcji P Edukacja, do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Zakres zmian, wprowadzonych do projektu klasyfikacji, odnosi się wyłącznie do sekcji P Edukacja i dotyczy:
1) zmiany tytułu grupowania;
2) zmiany zakresu grupowania poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania (tj. utworzenia nowego i zmianę zakresu grupowania, z którego utworzono nowe);
3) uchylenia grupowania oraz utworzenia nowego grupowania z nową nazwą;
4) przekodowania grupowania;
5) zmiany wyjaśnień do sekcji P Edukacja PKWiU.
Proponowane zmiany do sekcji P Edukacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) polegają między innymi na:
1) zmianie nazwy i zakresu grupowań w ramach kategorii 85.31.2, z których uchylone zostały licea profilowane;
2) zmianie tytułów grupowań w ramach klasy PKWiU 85.32, które dotyczą obecnie branżowych szkół I stopnia;
3) wprowadzeniu usług branżowych szkół II stopnia;
4) rozszerzeniu zakresu klasy PKWiU 85.41 o działalność kolegiów pracowników służb społecznych (które zostały przeniesione z zakresu klasy PKWiU 85.42) i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

30.06.2017 15:00 - GUS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

30.06.2017 15:00 - Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Rodzaj dokumentu

30.06.2017 15:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

30.06.2017 15:00 - GUS

Typ dokumentu

30.06.2017 15:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

30.06.2017 15:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)


do góry