Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

18.01.2019 10:00 -

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2018 r. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i utworzeniem nowej służby, należy wydać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uwzględniając stopnie Służby Ochrony Państwa, które będą odpowiadać stopniom wojskowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

18.01.2019 10:00 -

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z rozwiązań przyjętych w uchwalonej ustawie o Służbie Ochrony Państwa. Wspomniana ustawa likwiduje Biuro Ochrony Rządu, w jego miejsce tworząc Służbę Ochrony Państwa. Zmiana przepisów niniejszego rozporządzenia wskazuje w jakim zakresie stopnie Służby Ochrony Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom wojskowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

18.01.2019 10:00 - MON

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

18.01.2019 10:00 - Szef Sztabu Generalnego WP - gen. broni Rajmund T. Andrzejczak

Rodzaj dokumentu

18.01.2019 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

18.01.2019 10:00 - MON

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

18.01.2019 10:00 - I kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

18.01.2019 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

18.01.2019 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym


do góry