Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

24.03.2016 15:00 -

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma na celu nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855). Proponowana zmiana ma charakter techniczny i dostosowujący. W związku z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812 ze zm.) dział łączność obejmuje jedynie sprawy poczty. Przed wejściem w życie zmian w tym zakresie dział administracji rządowej – łączność, obejmował zarówno sprawy poczty, jak i telekomunikacji. W obecnym stanie prawnym sprawy telekomunikacji zostały włączone do działu administracji rządowej – informatyzacja. Powyższe zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

24.03.2016 15:00 -

Proponowana zmiana ww. rozporządzenia ma na celu podział pomiędzy ministra właściwego do spraw informatyzacji i ministra właściwego do spraw łączności zadań związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne państwa, które w dotychczasowym stanie realizował minister właściwy do spraw łączności. Dotychczas Minister ten odpowiadał za realizację spraw zarówno związanych z pocztą, jak i telekomunikacją. W obecnym stanie prawnym konieczne jest rozdzielenie zadań przewidzianych w nowelizowanym rozporządzeniu i przydzielenie ministrowi właściwemu do spraw łączności zadań związanych ze sprawami poczty, natomiast ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – z telekomunikacją.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

24.03.2016 15:00 - MC

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

24.03.2016 15:00 - Szymon Ruman Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

24.03.2016 15:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

24.03.2016 15:00 - MC

Typ dokumentu

24.03.2016 15:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

24.03.2016 15:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa


do góry