Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

08.12.2015 14:00 -

Celem projektu jest:
1. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2015 r., str. 32);
2. uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008 r. , str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

08.12.2015 14:00 -

Najważniejsze zagadnienia ujęte w przedmiotowym projekcie dotyczą:
- wzmocnienia kompetencji organu regulacyjnego na kolei – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz wprowadzenia dodatkowych gwarancji niezależności Prezesa UTK od pozostałych uczestników rynku kolejowego;
- finansowania infrastruktury kolejowej (doprecyzowania zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz warunków finansowania działalności zarządcy infrastruktury ze środków publicznych);
- konkurencyjności transportu kolejowego, w tym udostępniania infrastruktury przeładunkowej i innej infrastruktury punktowej niezbędnej do świadczenia usług przewozowych wszystkim przewoźnikom kolejowym na równych zasadach, jak również wprowadzenia możliwości przydzielania tras pociągów dla podmiotów zainteresowanych rezerwacją zdolności przepustowej, niebędących przewoźnikami kolejowymi);
- licencjonowania przewoźników kolejowych;
- wprowadzenia definicji zaawansowanego etapu realizacji podsystemu infrastruktury;
- sposobu przeprowadzania badań w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową
i wymogami bezpieczeństwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

08.12.2015 14:00 - MIiB

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

08.12.2015 14:00 - Piotr Stomma Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

08.12.2015 14:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

08.12.2015 14:00 - MIiB

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

08.12.2015 14:00 - II kwartał 2016 r.

Typ dokumentu

08.12.2015 14:00 - C – projekty implementujące UE

Tytuł projektu

08.12.2015 14:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


do góry