Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw PORZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

13.03.2019 12:11

Obowiązujące przepisy przewidują, że weryfikacja prawa do świadczeń oraz posiadania szczegółowych uprawnień przez pacjenta następuje na dwóch etapach realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwanego dalej „zleceniem”, tj.: w chwili jego wystawiania oraz z chwilą wydania wyrobu medycznego. Jednakże weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń w chwili wydania wyrobu medycznego z uwagi na fakt, że od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji może upłynąć dłuższy okres czasu, może rodzić trudności praktyczne, w tym stan niepewności zarówno po stronie realizatora, jak i świadczeniobiorcy, proponuje się jej dokonywanie w momencie przyjmowania zlecenia do realizacji. Celem projektu ustawy jest przesądzenie w przepisach prawa, że weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń następować będzie zawsze w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji. Jedynym możliwym środkiem realizacji ww. celu jest zmiana obowiązujących przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oddziaływanie ww. zmian na życie społeczne powinno być pozytywne. Zmiany te stanowią wyraz licznych postulatów zgłaszanych przez interesariuszy przy okazji innych prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Spodziewanym skutkiem projektowanych regulacji prawnych będzie usunięcie ewentualnego stanu niepewności po stronie realizatora i świadczeniobiorcy w zakresie uprawnień świadczeniobiorcy do otrzymania konkretnego wyrobu medycznego, a także ułatwienia dla realizatorów w zakresie przesyłania do Narodowego Fundusz Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, oryginału zlecenia przysługującego comiesięcznie. Efekty nowych regulacji będą miały charakter bezpośredni w przypadku zleceń potwierdzanych za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ. Z dniem wejścia w życie zmian, weryfikacja uprawnień w przypadku tych zleceń (początkowo wyłącznie w ramach pilotażu) następować będzie w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji, a oryginały zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, świadczeniodawca będzie mógł przesyłać już w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia.  

Obowiązujące przepisy przewidują, że weryfikacja prawa do świadczeń oraz posiadania szczegółowych uprawnień przez pacjenta następuje na dwóch etapach realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwanego dalej „zleceniem”, tj.: w chwili jego wystawiania oraz z chwilą wydania wyrobu medycznego. Jednakże weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń w chwili wydania wyrobu medycznego z uwagi na fakt, że od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji może upłynąć dłuższy okres czasu, może rodzić trudności praktyczne, w tym stan niepewności zarówno po stronie realizatora, jak i świadczeniobiorcy, proponuje się jej dokonywanie w momencie przyjmowania zlecenia do realizacji. Celem projektu ustawy jest przesądzenie w przepisach prawa, że weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń następować będzie zawsze w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji. Jedynym możliwym środkiem realizacji ww. celu jest zmiana obowiązujących przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oddziaływanie ww. zmian na życie społeczne powinno być pozytywne. Zmiany te stanowią wyraz licznych postulatów zgłaszanych przez interesariuszy przy okazji innych prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Spodziewanym skutkiem projektowanych regulacji prawnych będzie usunięcie ewentualnego stanu niepewności po stronie realizatora i świadczeniobiorcy w zakresie uprawnień świadczeniobiorcy do otrzymania konkretnego wyrobu medycznego, a także ułatwienia dla realizatorów w zakresie przesyłania do Narodowego Fundusz Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, oryginału zlecenia przysługującego comiesięcznie. Efekty nowych regulacji będą miały charakter bezpośredni w przypadku zleceń potwierdzanych za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ. Z dniem wejścia w życie zmian, weryfikacja uprawnień w przypadku tych zleceń (początkowo wyłącznie w ramach pilotażu) następować będzie w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji, a oryginały zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, świadczeniodawca będzie mógł przesyłać już w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

13.03.2019 12:11 IV kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r.

do góry