Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

02.01.2019 14:00 -

Zgodnie z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2019 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zi na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828). Dodatkowe środki przekładają się na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, w tym ze wzrostu o 0,22 wynikającej z załącznika nr 7 do ustawy będącego wynikiem realizacji przedsięwzięcia pn. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przeciętne uposażenie strażaków stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wielokrotność tej kwoty, zgodnie z delegacją zawartą w ust. 4 tego artykułu, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 814), od 1 maja 2018 r., ustalono wielokrotność w wysokości 3,22.

W związku z tym istnieje potrzeba ustalenia nowej podwyższonej wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów. Po uwzględnieniu wzrostu nowy wskaźnik wielokrotności zostanie ustalony w wysokości 3,65.

Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

02.01.2019 14:00 -

W związku z ujęciem w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 dodatkowych środków oraz zapisami Porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze Stroną Społeczną istnieje potrzeba ustalenia nowej podwyższonej wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 3,22 do 3,65, tj. wzrost o 0,43, z dokonaniem zastrzeżenia w uzasadnieniu do projektu, że zwiększenie środków na nagrody roczne dla strażaków nastąpiłoby w budżecie na rok 2020.

Zakładane podwyżki od dnia 1 stycznia 2019 r. spowodują wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia, co skutkuje potrzebą ustalenia nowego podwyższonego wskaźnika wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów. Projektowane zmiany mają na celu podniesienie poziomu uposażeń funkcjonariuszy. Stanowić też to będzie dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejszy projekt rozporządzenia zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 814).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

02.01.2019 14:00 - MSWiA

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

02.01.2019 14:00 - Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

02.01.2019 14:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

02.01.2019 14:00 - MSWiA

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.01.2019 14:00 - I kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

02.01.2019 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

02.01.2019 14:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej


do góry